Altafulla amb tota la il·lusió

29/5/08

Assumint modificacions de crèdit, dictaminant a la Comissió d’Hisenda de dimarts 20 de maig, aprovant-les al Ple de divendres 30 de maig

1 comentaris

Per a l’obertura urgent del Pavelló del Roquissar:

Serà la decisió de política d’hisenda més significativa. Per un seguit de motius: el primer, que suposa donar de baixa (46.301,88 €) un plec de petites inversions heretades del 2007; heretades per no executades per cap dels dos governs de l’any pressupostari, durant el qual han estat operatives i dotades; donades de baixa, considerant que bé ja no calen o que són molt menys prioritàries que la del conjunt d’entrada al Pavelló. Segon motiu de compromís de criteri polític d’aquesta actuació “per tancar la inversió i així fer-ne ús” d’una vegada del Poliesportiu: el que passi pel davant al pagament de factures sense consignació, tal com ens ha recordat l’interventor. Amb aquesta nova i petita quantitat, a la que segurament caldrà afegir l’arrengament del carrer del darrera del pavelló, fins ara hem pressupostat 1.971.612,75 € a la partida 08-01-432-62208 destinada al “Pavelló Poliesportiu”. El projecte de 46.301, 88 € serà aprovat també pel Ple, en un darrer punt de l’ordre del dia inclòs per urgència a la Junta de Portanveus d’aquest dimarts.
Cal insistir que, en no haver executat el primer govern d’aquesta legislatura cap d’aquestes petites inversions (per 17 mil € a les voreres perimetrals del cementiri, a la xarxa de pluvials del carrer Gaià) quan certament fins i tot en disposava del líquid disponible procedent de la segona meitat del cànon pagat pel soci a l’empresa mixta d’aigües, doncs ara de cap manera pot objectar-ne legítimament la seva baixa / substitució.

Cronologia econòmica del Pavelló

En un informe exprés d’intervenció signat el 9 d’aquest maig són fixades les subvencions concedides pel Consell Català de l’Esport / CCd’E (63.845 € per a la 1ª fase, en resolució del 16 de desembre de 2004 + 534.100 € per a la 3ª fase, en resolució del 15 de novembre de 2006) que ens han de ser pagades per l’Institut Català de Finances (ICF) sempre amb el vistiplau del Consell.
La fase inicial del Pavelló fou executada per Residencial Balís d’acord amb el conveni del 2 de desembre de 2004 que modificava l’inicial de 23 de novembre de 2003. Van ser certificades pel Ple el 7 de març de 2007 pel valor pactat de 557.250 €.
Les fases posteriors, la 3ª i la resta de les fases 1ª i 2ª, van ser adjudicades pel Ple a Vicsan el 28 de juliol de 2006 per valor de 2.136.100 €. Del seu finançament l’aportació del CCd’E en representava el 26,087 %; la resta dels ingressos municipals extraordinaris (1,5 milió del cànon del soci a l’empresa mixta d’aigües + venda de patrimoni del sòl municipal). La certificació d’obres de Vicsan fins ara puja 1.151.991 €.


Més de 300 mil e. de factures d’inversions encara sense consignació de finançament

Les factures o compromisos de despesa corresponents a inversions i sense consignació, de què ens adverteix l’interventor, pugen fins a 375.478,64 €. Si en descomptem els 28 mil euros del finançament que hem d’aportar per al Pam per a la primera fase a l’estadi Joan Pijuan, aprovada en Ple extraordinari aquest 12 de maig, llavors les xifres de factures encara sense finançament es distribueixen en un repertori d’inversions de l’anterior legislatura: 77.150 € per a la primera fase de la remodelació de l’antiga N-340 + 17.506 de l’enllumenat de la Via Hercúlea.+ 215.024 € per a la Llar d’infants de l’Hort de Pau + 37.797,8 € per al pagament de projectes encarregats a l’enginyer Cabré; per a la remodelació integral del sector de sant Antoni (20.643 €) i dels Munts (18.119 € ).
Projectes per a demanar al PUOSC, que finalment no vam tirar endavant exclosos per altres prioritats; inicialment foren iniciativa del regidor Muntades de l’anterior legisltura però que va fer ampliar amb la inclusió de “xarxes de pluvials” la regidora de Territori del primer govern… però sense que l’enginyer redactor dels projectes n’augmentés els seus honoraris. Les factures dels dos projectes porten data de març de 2008 la qual cosa va induir al nostre regidor dins el Ple del passat 12 a acusar l’esmentada regidora d’haver-ne provocat la despesa. Afirmació del tot errònia que rectifiquem: aquí, també al proper Ple i ja expressat al Fòrum de la 107,4 dos dies després.
De les factures pendents de la inversió a la Llar d’Infants diferenciem les de la 12ª certificació (98.005 €) i les de liquidació d’obres (88.768) de les que corresponen a extres que no han estat visades pel tècnic director de l’obra: sumen dotze factures per valor total de 62.012 €. Per tant, d’entrada sí que en són plenament pendents 186.773 €. La resta motivaran una comissió d’urbanisme amb presència de l’arquitecte projectista i director de les obres per debatre-les i aprovar-ne les que s’escaiguin.
Aquestes factures reclamen futures operacions de préstec a llarg termini per a inversions… que un cop aprovar el Pla de Sanejament el proper juny anirem desplegant… L’empresa constructora de la Llar d’Infants de l’Hort de Pau ens ha ofert de desglossar en dues anualitats els compromisos municipals de pagaments. Per tant per aquest 2008, la primera meitat.
Recordant les xifres de la liquidació de 2007, la diferència de 409.649 € entre obligacions de despeses menys de drets d’ingressos pendents ha de veure’s augmentada fins a més de 700 mil €!

Finalment podrem pagar les factures per a la creació Gat de Foc: 12.220 €.

Per això primer les hem d’aprovar extrajudicialment perquè procedeixen de factures de novembre de l’any passat sense consignació. Però fins a 10.615 € procediran del propi romanent de tresoreria positiu del Patronat de Cultura en liquidar el de 2007, que serà aplicat com a suplement de crèdit a la partida 08.1.451.227. L’escaig de resta del compte del Patronat de Cultura dins el pressupost de 2008 amb consignació de 2 mil € per saldar i liquidar.

Transferència de crèdit per a aportar 39 mil € a l’empresa de neteja de les instal·lacions municipals

Del de personal laboral temporal en descomptem 11 mil, ja que no caldrà que al tercer quadrimestre en contractem: la seva feina restarà també externalitzada a l’empresa Aralbo. Dels pressupostos de transferències municipals a Patronats, per depurar saldos o atendre possibles deutes de 2007, minorem / alliberem (2 + 6+ 5 + 15) mil € corresponents als ja tancats de Turisme, d’Esports*, de MMCC i d’Ensenyament*. Els amb * resten amb partida simbòlica.

Pagarem la clàusula de garantia salarial de 2007 a la plantilla municipal.

També en assumir la Comissió d’Hisenda aquest augment a la partida de serveis de neteja, l’interventor ens recordava que deixem de destinar les baixes a cobrir anteriors compromisos de despesa: així, els 58.959,4 € de la liquidació de la clàusula de garantia salarial (2,3%, de diferència entre la inflació catalana i l’increment del 2%) de l’exercici de 2007 per a la plantilla municipal de 78 empleats (33 dones). Per subvenir-ho podíem aplicar els romanents positius dels Patronats al 2007 encara no aplicats.
Mercès a tota la diligència i tota la celeritat político-tècnica desplegada el matí d’aquest darrer dilluns de maig, prou que hem pogut incloure (per tràmit d’urgència) al Ple - ja assumit a la Junta de Portanveus d’aquest dimarts 27 - una darrera modificació de crèdit: la que permetrà destinar part del romanent positiu de la liquidació de 2007 del Patronat d’Ensenyament a la partida de personal d’enguany que així cobrarà el més aviat possible l’esmentada clàusula de garantia salarial. La modificació finalment suma 54 mil €.


2.500 € per al lloguer del pis d’acollida de Benestar Social al bloc públic de la Fassina

Ens en vam oblidar a l’aprovar el pressupost de 2008. Destinant 2.500 €, d’innecessàries transferències de liquidació del tancat Patronat de Turisme, podrem assumir el lloguer des d’abril a desembre d’enguany (243,6 e. mensuals: 210 € + 16 % d’iva).

La implicació de tots presidents de Patronats en la procedència dels fons per a les modificacions de crèdit; la tasca de la regidoria d’Urbanisme en el projecte / pressupost per a l’accés al Pavelló; la necessitat de consens complex dins el govern que han reclamat aquest repertori de modificacions amb final feliç, demostren amb tota propietat i certesa l’excel·lent cohesió i empenta del Nou Govern. Que amb persuasió argumental construeix tots el ponts a cada grup ara a l’oposició.

10/5/08

Ple extraordinari de dilluns 12 de maig

1 comentaris
El Ple extraordinari de dilluns 12 de maig ha aprovat, amb el vot en contra de Baix Gaià, les inversions amb subvenció del 70-95 % del Pla d’Acció Municpal (PAM) de la Diputació del quatrienni 2008-2011.

Després de les inversions aprovades amb subvencions del PUOSC de la Generalitat 2008-2012 ara toca d’assolir les que facilita la Diputació de TGN. Per tal de ser aprovades al Ple extraordinari del pròxim dilluns, el passat dijous la Comissió de Territori va presentar i posar a dictamen els criteris d’inversió proposats pel Nou Govern. Presidia la reunió el Nou Alcalde J.M.Gené.

Aquestes són les propostes:
1ª) Per al projecte d’adequació del camp de futbol de l’Estadi Joan Pijuan demanem el 80% del pressupost de contrata valorat en 135.708,63 e. Per tant, esperem de la Diputació 108.638,90 e. i l’Ajuntament hem d’aportar-ne 27.159,73. La demanem per aquest 2008 per tal d’assolir dos objectius: l’arranjament mínim per a la temporada vinent i la transició cap al cobejat camp de gespa artificial. Lògicament el procés d’aquesta inversió l’ha encapçalat la nova regidora d’Esports; PAU li vam demanar – amb total acceptació - que per garantir-ne la transició cap a la solució definitiva n’elaborés el projecte i el dirigís el mateix arquitecte del futur camp de gespa.
Podem considerar el projecte com una doble adequació: per a la pràctica immediata del futbol de competició i com a fonament (el terra) i procés (el reg) per arrodonir la qualitat de l’Estadi (homologable així a la del Pavelló) amb el definitiu camp de gespa artificial, com ofereixen la majoria d’instal·lacions de la Costa Daurada.
Cal remarcar que la clau econòmica de la inversió rau en la subvenció de la Diputació dins el PAM.
2ª) Per al 2009, demanem també el 71% del pressupost: per a la zona verda del campus esportiu i educatiu del Roquissar, amb un cost total de 162.513,39 e. ( 115.445,31 e. de la Diputació + 47.068 e.de l’Ajuntament)
3ª) Finalment, per al 2010, demanem fins el 95% del cost del projecte d’ampliacions d’enllumenats a Baix a mar: 68.069,26 e., dels quals només 3.403,47 e. a càrrec dels recursos propis del nostre Ajuntament. Xifra petita del PAM que hem deixat per a l’any de la 8ª legislatura amb més exigències per a inversions del PUOSC.

Ens plau de fixar per anys el detall de les inversions subvencionades mercès al PUOSC i al PAM i els corresponents compromisos per a la nostra hisenda (HMA)

2008: adequació del camp de futbol: PAM = 108.639 e + HMA = 27.159 e.

2009: zona verda del Roquissar: PAM = 115.445 e + HMA = 47.068 e.
redacció projecte Biblioteca: PUOSC = 15.340 e. + HMA = 32.660 e.
Total de recursos propis a préstec el 2009: 79.728 e.
Total subvencionat: 130.785 e.

2010: ampliacions d’enllumenats: PAM = 64.665e. + HMA = 3.403 e
construcció nova Biblioteca: PUOSC = 350 mil e. + HMA = 550 mil e.
1ª fase col·lector l’Alzina-Tamarit: PUOSC = 327.163 e + HMA = 140.213 e.
Total de recursos propis a préstec el 2010: 693.616 e.
Total subvencionat: 741.828 e.

2012: 2ª fase del col·lector de pluvials: PUSC = 180.223 e + HMA = 77.239 e.

Recordem que des dels acords del Ple extraordinari de desembre de 2007 per al PUOSC va acabar neixent el Nou Govern. Al dictamen favorable de la Comissió de Territori només no va votar a favor, abstenint-s’hi, l’anterior regidora de Territori d’ABG.

Diumenge festiu: al matí l’Olla al parc del Comunidor. Portem-hi plats, coberts, menjar complementari i 4 e. per cada tiquet.
A 2/ 4 de 8, a l’Era de l’Ixart ( dels Castellers d’Altafulla) representació d’IN-sensible per Coia Valls i el president Jordi Ribé. La meitat de l’actuació subvencionada per la Diputació de TGN. Acte ajornat del cicle de sant Jordi.

6/5/08

El Nou Govern manté la Junta de govern local, amb les competències que l’Alcaldia li delega.

0 comentaris
Fou creada per a aquesta vuitena pel primer govern, al Ple de 28 de juny de 2007. El decret del nou alcalde J.M.Gené de 8 d’abril la reedita.
Assumeix les següents competències:
a) Aprovar les ofertes i les bases de les proves de selecció del personal d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple.
b) La contractació i concessió, així com l’aprovació dels projectes d’obres i serveis que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o els 6.010.121 e. I que alhora superin els 30.050 e. en obres, els 12.020 en serveis, subministres o consultoria. Dins del mateixos marges, l’adquisició de béns i drets o l’alienació de patrimoni prevista al pressupost.
c) Concedir llicències d’obres majors, aprovar els instruments del planejament general i de la gestió urbanística no expressament atribuïdes al Ple.
d) Atorgar llicències d’activitats.
Celebra les seves sessions el primer i el tercer dimarts no festius de cada mes.
Està composta per l’Alcalde-president i els regidors d’AUPA, Ideal i PPC. Amb la regidora del PSC com a suplent d’Ideal i el de PAU com a suplent de Conxita Navarro.