Altafulla amb tota la il·lusió

29/10/07

5 hores de Ple d’ordenances fiscals del dimarts 23 d’octubre

0 comentaris
Totes les gammes de decisions hem proposat l’equip de govern, a la comissió d’hisenda i al Ple. Les descomposo en 9 apartats :

a) haver d’actualitzar el tipus de l’IBI: del 0,85 al 0,9. 5 centèssimes = 5,88%. S’ha de sumar a dues pujades més: la del 2% de l’Estat i la del segon tram de la nova valoració cadastral (el segon 10%, sobre el primer de l’any passat).
Hem hagut de prendre aquesta lliure, responsable i impopular decisió per donar un petit pas en la correcció del desequilibri entre despeses i ingressos corrents; agreujat enguany pel descens de les previsions d’ingressos pel propi IBI (400 mil e.per sota) i d’ingressos per noves construccions i pel just l’augment per al personal d’acord amb el conveni de març (300 mil e. de despeses més).
Si comparem la proporció previsible IBI / personal la tendència és d’un 2/3 molt desequilibrador. Quan decidim amb tot coratge i justícia de tenir serveis de la màxima qualitat possible, amb personal de pròpia plantilla, sense recórrer a les “externalitzacions” que n’empitjoren el control públic i els sous del treballadors per força els impostos directes han de ser de qualitat, de quantitat alta. És el nostre model, particularment implantat amb el govern d’UPA de 1999-2003.
L’augment decidit per l’equip de govern de passar del tipus 0,85 al 0,9 pot aportar un màxim de 150 mil e. adicionals, tot plegat. Per tant caldrà plantejar-se si gradualment hem d’arribar al tipus màxim del 1,16.
M’he jugat un sopar amb el J.M.Gené, que pagaré molt a gust si es compleix la seva previsió: amb els dos augments externs (2 i 10 %) i el que només hem tingut valor de propasar i assumir el govern (5,88%) podem arribar als 1 milió 900 mil euros que ell com a regidor d’hisenda d’AUPA-PSC havia xifrat per al pressupost d’enguany.
Els tipus de l’IBI als municipis amb majoria d’urbanisme horitzontal, de baixa densitat, per força han de ser el multiplicador alt, a falta (afortunadament) de gran gruix de multiplicant (nombre considerable d’unitats – urbanismo vertical, de moltes plantes i tot de pisos). Per això, com que les famílies nombroses aporten més densitat tindran una bonificació per al 2008 del 20%. Per a les pròximes les estudiarem amb més detall segons rendes i superficie cadastral.
Personalment al Ple, com a complement de la presentació i argumentació excel·lent i serena del regidor J.M. Alasà, vaig argumentar l’impacte real sobre el meu IBI anual del pas de tipus augmentat en 5 centèssimes. Si no vaig calcular malament 30 euros més. També vaig donar la xifra d’uns 700 euros com el que m’havia estalviat (entre 2003 a 2006) en no poder haver revisat el cadastre quan vaig ser regidor d’hisenda ja que depenia de l’aprovació del nou pla general urbanístic. Dada ha recordar, aquesta: hem mantingut unes mateixes valoracions cadastrals obsoletes, injustament baixes, durant boi deu anys.
Com vaig fer recordar: el govern anterior havia hagut de pujar també el 0,05 el tipus, que durant el govern d’UPA el vam poder mantenir congelat. Van fer-ho, emperò, en dues fases.
També, pels mateixos raonaments de correcció lliure (sense pors a la pressió en contra) i responsable (a partir de raonaments) de desequilibris estructurals de la hisenda municipal d’Altafulla, l’altre impost directe important, l’ICIO / noves construccions, ha de pujar: 2 dècimes (5,8%). Mantenint el criteri implantat la passada legislatura (impugnat als tribunals pel regidor / promotor / constructor del PPC) l’import de l’impost serà liquidat definitivament segons el cost real efectiu de les obres un cop acabades; que por o no coincidir amb el declarat / liquidat segons el pressupost inicial, exigint-ne doncs la diferència entre el presentat en projecte i memòria econòmica del propietari promotor de l’obra i la construcció definitiva inspeccionada abans de donar els permisos municipals oficials d’habitabilitat.

b) Hem mantingut congelats els impostos per als vehicles de menys de 12 cavalls fiscals, i per als ciclomotors de fins a 250 cc. També mantenim el tipus de les plusvàlues a partir dels 11 anys de propietat antiga.
Mantenim l’exempció de taxa per als tractors d’ús agrícola.
Queda suprimida la tarifa per tramitació de plans parcials, atenent jurisprudència.
Mantenim la de llicències urbanístiques; la de guals, la d’obertura d’activitats.

c) Arrodonim els preus per a la temporada de piscina: 20 e. o 35e, segons siguin de menys o més de 14 anys.

d) L’actualització mínima el 3% la podem aplicar amb llibertat i responsabiliat als vehicles entre 12 i menys de 16 cavalls fiscals. Als autobusos i camions, i als ciclomotors entre 250 i 500 cc.
A la taxa de la brossa dels comerços no alimentaris i a les de les Llars d’Infants i de les escoles de Música / sensibilització i d’Adults / bàsics

e) La revisió de taxes ha reclamat l’augment del 5% en la de la brossa dels habitatges, al transport adaptat (que pensem arribar a fer gratuït) i als cursets d’instruments de l’escola de Música.

f) L’actualització de les taxes de les brosses per als bars, restaurants, comerços d’aliments, hotels i hostals, càmpins , grans superfícies i locals d’oci ha de ser del decidit 7%.

g) Els augments forts, del 8%, corresponen als vehicles entre 16 i menys de 20 cavalls fiscals; a les motos de 500 c.c. en amunt i a les plusvàlues de propietat
d’antiguitat entre 6 i 10 anys.

h) La pujada màxima del 10 % és aplicada als vehicles de més de 20 cavalls fiscals, a les plusvàlues de propietat antiga de 5 anys o menys, a les taxes de servei i conservació del cementiri, i al lloguer excepcional de serveis d’operaris o policia municipals.
i) La matrícula a les Llars d’Infants finalment puja 21 euros (el 20%) amb la voluntat de mantenir els nivells d’aportacions municipals semblants als vigents. Quan me les lliuri la companya de govern responsable de l’àrea ens plaurà d’oferir públicament les xifres històriques de la comptabilitat de les llars d’infants, obtenint-ne l’evolució de la proporció de preu subvencionat (tant per la Generalitat com per l’Ajuntament) d’un servei públic municipal que em plau de recordar que va crear el pare – que per això la més històrica porta el seu nom.

Un sol pressupost el 2008

Com a novetats introduïdes en les ordenances fiscals per al 2008 destacarem que reagrupem en un únic pressupost municipal tots el patronats – i per tant les seves ordenances, com ara el d’Ensenyament, tan desenvolupat en equipaments i serveis durant els vuit anys de regidoria de Fuensanta Castro – per cert, si no erro, mai partidària de publicar dades econòmiques, tema per a ella boi tabú.

Com a novetat de detall a l’ordenança nº3 de l’ICIO bonifiquem fins al 95% les que siguin declarades pel Ple construccions, instal·lacions o obres d’especial interès o utilitat municipal. A la nº4, de plusvàlues, establim la bonificació del 75% per a les herències acusa de mort d’empadronats a Altafulla.
A l’ICIO establim la taxa de lloguer de plaques de llicència d’obres menors (15 e.) i majors (30e.). Segons criteri de la regidora d’urbanisme assumides pel govern.
Per a fomentar l’obertura d’activitats a tot el terme per als emprenedors de fins a 35 anys se’ls bonificarà segons la superfície del local (80% fins a 100 m quadrats, etc). També establim les tarifes per al futur mercat del passeig de la Fassina: 271, 5 – 544.5 – 819 – 1.094, 7 e a l’any per a les ocupacions de 3 – 6 – 9 -12 m d’ocupació respectivament. Són propostes del primer tinent d’alcalde Jano Francino Jr.
Dins els cursos de l’escola d’Adults de 30 h. a 45 euros comemnçarem els de l’Escola de Plàstica a l’era del Comunidor a cura del Cercle Artístic.

L’equip de govern va consensuar entre sí, dimarts 16 d’octubre de vuit a dotze de la matinada, la presentació de les ordenances per a l’any vinent. La lògica soledat política en l’aprovació dels criteris més lliures i responsables per força ha reforçat la cohesió del govern de canvi i de progrés d’ABG-CiU-PAU-ERC. On mantenim dues contradiccions internes: PAU no votarem els pressupostos de 2008 si no inclou la primera de les deu anualitats per al camp de gespa artificial. ABG ha menystingut la memòria que vaig presentar com a “seu” regidor de govern i al seu butlletí m’ha fet judicis d’intencions que per falsos no em fan cap mal sinó desengany entre socis / amics de govern: de la viabilitat del camp de gespa artificial ens van convèncer a l’Ajuntament de Roda facilitant-nos la fòrmula i el text de conveni Ple-Club; hi vàrem anar el dijous 2 d’agost a la tarda el president del Club i el Jano (ABG) i jo. L’assemblea del Club de 30 d’agost i la del 17 de setembre afirmen la voluntat de tenir-lo i amb conveni:el camp de gespa artificial; la primera setmana d’aquest octubre han elaborat per separat una proposat de camp de terra, mirant cap a l’interior del Baix Gaià (La Riera i El Catllar) i no cap a la costa ( La Torre, Roda).
També hem d’unificar el discurs del govern en l’anàlisi dels comptes dels serveis municipals d’Ensenyament:no podem parlar de dèficit i de tendència a l’autofinançament sinó de graus d’aportació municipal i per tant de preus subvencionats com dret consolidat.

Fonxo Blanc Canyelles
Regidor del govern municipal d’Altafulla

Tindrem Pabelló al gener de 2008

0 comentaris
L’arquitecte projectista del Pavelló anuncia al Patronat d’Esports que el tindrem a finals de gener de l’any vinent

En va ser el punt de l’ordre del dia essencial de la reunió del dimecres 17 d’octubre. Tots els membres polítics i d’entitats van formular-li tota mena de preguntes. Ens va mostrar tots els plànols necessaris amb les explicacions escaients. L’arquitecte Jordi Marcé també remarcà la dificultat amb el Consell Català de l’Esport per al cobrament de les certificacions d’obres en forma de subvenció. Ens va lliurar un plàning de l’execució de l’obra per part de Vicsan, que reproduïm.
Prèviament fou presentada la memòria econòmica de les realitzacions o activitats d’estiu pagades pel Patronat:
Per al campus del futbol sala: 50 samarretes (240e.) + espectacle infantil ( 696e.) + tríptics (694e.) = 1.594 e. Pendent de pagament el 88o e. per subvencionar 32 infants.
Concurs de pesca: 830e. ( 696 e. per a l’espectacle infantil a la pl. dels Vents)
Trofeus múltiples competicions a Brises del Mar i a Baix a Mar : 1.900 e.
Concentració d’handbol: 740 e.
Patrimoni esportiu: bancs del vestidor de la piscina ( 592 e.)
2 porteries i xarxes per a la pista de la Fassina: 1.600 e.
Instal·lació de minibàsquet: 665,8 e. – les cistelles van durar molt poc…

Entre els informes de la presidència fou lliurada la Memòria sobre la urgència del camp de gespa artificial.

Assemblea Extraordinària del Centre d’esports Altafulla del 30 d’agost de 2007

0 comentaris
A) Text llegit

“ Aquesta temporada la iniciarem com ja és sabut amb la problemàtica del mal estat del nostre camp; el que ens obliga a jugar els nostres partits fora del nostre terreny de joc. És per això que aquesta Junta directiva dins de l’àrea de la seva responsabilitat ha pres la decisió de demanar a aquesta assemblea de socis el corresponent permís per sol·licitar un préstec bancari que seria dedicat íntegrament a la instal·lació de la gespa artificial i millora de l’entorn del nostre camp.
Aquest préstec seguiria el mateix model que l’utilitza’t pel de Roda de Berà per a la instal·lació de la gespa artificial. És a dir el club seria el sol·licitant del préstec i l’Ajuntament el seu avalador.
Paral·lelament el club subscriuria i firmaria un conveni amb l’Ajuntament, mitjançant el qual aquest es comprometria a fer efectives les quotes mensuals derivades de l’esmentat préstec mitjançant subvencions i durant el temps de duració de l’esmentat préstec.
Creiem que aquesta és la millor solució que tenim en les nostres mans perquè d’una vegada per totes Altafulla tingui el camp que es mereix.”

B) Acords:

“ Com a tercer i últim punt de l’ordre del dia, el sr. President , en nom de la Junta Directiva, exposa a l’Assemblea la intenció de sol·licitar un préstec bancari amb la finalitat d’afrontar les despeses que s’originen per a la instal·lació de la gespa artificial. Per això és necessària l’aprovació per part d’aquesta assemblea d’aquesta sol·licitud. Després de la intervenció de diversos socis, aquesta proposta és passada votació estant aprovada per unanimitat. És per això que aquesta junta queda legitimada per sol·licitat l’esmentat préstec”.

C) Notificació a la Secretaria General de l’Esport (per correu certificat)

“ En compliment de l’establert a l’art. Nº35 dels nostres estatuts pel que fa a la sol·licitud de préstecs bancaris, adjunt els enviem l’acta de la junta extraordinària de socis convocada el passat 30 d’agost de 2007 amb aquesta finalitat, on fou aprovada per unanimitat la sol·licitud de préstec bancari per a la instal·lació al nostre camp de la gespa artificial.”

Postura de PAU amb el camp de gespa artificial

0 comentaris
Molta gent s’ha agafat a la idea de que la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol no és un tema prioritari per a Altafulla. Des d’aquest punt de vista, són molt poques les coses realment prioritàries que es poden fer. Els arguments que ens han portat a proposar la gespa artificial han estat els següents:

1) El Camp de Futbol és Municipal. Correspon, doncs, al Consistori mantenir-lo en perfectes condicions per a la pràctica del futbol.
2) Com que no ha estat mai un tema prioritari per a cap consistori, l’estat del camp de futbol és lamentable. Això fa que sigui més probable lesionar-se.
3) El plantejament original va ser l’arranjament i deixar-lo com a camp de terra.
4) La instal·lació de gespa artificial aprofitava el desnivell actual de camp, el que suposava un estalvi inicial gens desdenyable.
5) Seguint el model posat en pràctica a Roda, el préstec a través del Club de Futbol fa que la despesa per al Consistori sigui només d’un 1% del pressupost anual i que aquest tipus de préstec (a través d’una altra entitat) sigui només possible per a aquest fi.
6) L’ubicació del camp de futbol, al costat del nou IES, fa que els nens i les nenes puguin gaudir-ne. Altres clubs estarien interessat en fer la pretemporada a Altafulla si el camp fos de gespa artificial.
7) Gastar l’1% del pressupost municipal en el camp de gespa fa que algun projecte realment prioritari no es pugui portar a terme?

Adolfo Gómez Papí
Portantveu

16/10/07

Governar amb coratge: Assumir l’actualització d’impostos i taxes

0 comentaris
Patronat d’Ensenyament:

a) Transport batxillers: presenta aquest greu desequilibri: pràcticament subvencionem amb mil euros cada jove, ja que el dèficit del servei d’autobús arriba al 22 mil euros (despesa de 27 mil i ingresssos de només 5 mil).

Per tant, pugem la mesada de 49,30 a 60 euros. Amb un descompte del 20% per a famílies nombroses

b) El transport adaptat esdevé gratuït. Exigirem als ajuntaments amb qui el compartim que paguin el cost unitari real de cadascun dels seus convilatans necessitats i usuaris del servei.

c) Jardí d’Infància : el dèficit de funcionament actual és de 180,5 mil euros (segons la regidora 200 e. / nen mensuals).

Per corregir-lo pugem el 20% la matrícula: de 104 a 125 e. La quota mensual, l’horari de migdia i les fraccions, el menjador i els serveis esporàdics els actualitzem al mínim 3%. Al debat al Patronat, la queixa per l’augment de 21 e. de la matrícula fou argumentat per la pujada de les despeses corrents de personal i de manteniment; i perquè l’any passat només van pujar matrícula i quotes un rutinari 3%.

d) Escola de Música: el déficit del curs passat fou de 49 mil e. Cal reduir-lo pujant matriculació i quota mensual al moderat 3% i al 5% per als distints instruments.

e) Escola d’Adults: el desequilibri fou de 6.280 e. Mantenim iguals les tarifes als cursos bàsics de català i d’informàtica; per a la resta, un moderat 5% d’augment.

Assemblea del Centre d'Esports d'Altafulla

1 comentaris
Dilluns 17 de setembre, a la Violeta, a partir de 2/4 de 8 del vespre:

L’Assemblea del Centre d’Esports Altafulla aprova el futur conveni amb l’Ajuntament per a la instal·lació de gespa artificial al Camp de futbol.

Un cop assolit el vist-i-plau del Consell Català de l’Esport, el presentarà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.

8/10/07

Acords d’hisenda al Ple del 28 de setembre

0 comentaris
N’és ja la segona vegada que assumim herència anterior: així el pagament de les voreres del c/ de la Coma per valor de 35.129,27 e. aplicant romament de tresoreria. Votat favorablement lògicament per AUPA i PSC i el nou govern. Ideal i PP, abstenció.
Com a obra ja emblemàtica del nou govern de canvi i progrés podem considerar la solució d’accessos i pàrking del campus d’ensenyament del Roquissar. Al crèdit aprovat per Ple unànimement (tret de PP) per valor de 76 mil euros ha calgut afegir-ne 18 mil més (per criteri negociat amb el tècnics i responsables de la Generalitat per l’alcalde accidental Jano Francino Jr i el gerent d’Ensenyament, Robert Aceña, durant la segona quinzena d’agost).
Podem dir doncs que la primera inversió de responsabilitat del nou govern ha pujat 94 mil euros. Amb el suport, també de responsabilitat, dels grups del PSC, AUPA i Ideal.

Finalment podrem pagar / ingressar l’IBI!

Era una de les incerteses per a l’equilibri i gestió de l’actual pressupost: l’elaboració per BASE del nou padró de l’IBI, aplicant les noves valoracions del Cadastre del Ministeri d’Hisenda, per tal de poder ingressar durant aquest mateix 2007 el previst pressupostàriament.
Finalment, reunits Farré i Alasà amb els de BASE el matí del dia 18 de setembre, arriba la satisfacció de poder passar-lo a cobrament: acordant la comissió aquest calendari que haurà de ratificar el Ple:
De l’u d’octubre a l’u de desembre pagarem els rebuts domiciliats al compte bancari* (la totalitat; o el primer termini, per al fraccionats) i els no domiciliats. Durant tot el desembre ingressarem el segon termini dels domiciliats fraccionats.
Notícia negativa: el padró a cobrar / pagar no representarà exactament 1 milió 900 mil euros sinó 364 mil euros menys.

(*) Data de 22 d’octubre.

6/10/07

Avinguda Marquès de Tamarit: modificació del projecte

0 comentaris
64.012,85 e. per modificat el projecte de la 2ª fase de l’avinguda Marquès de Tamarit.

Al Ple només vam tenir el suport propi del govern. S’hi van abstenir AUPA i IDEAL i van votar en contra PSC i PP. Com a regidor de barri de la zona vaig donar suport de solidaritat a la regidora d’urbanisme impulsora de la proposta Marisa Méndez-Vigo.

Intentem resumir el text presentat per l’arquitecte municipal i projectista de les obres – per acord de l’anterior govern. Datat el 25 de setembre.
La modificació incorpora el carril bici de 780 m. lineals de llargada i 3m. d’amplada sobre el mateix asfalt de la calçada del costat de dalt i ben senyalitzat. Suposa 16.450,9 e + 13,98%
El segon canvi en dobla l’arbrat i suprimint-ne les 20 places de pàrquing previstes assoleix un paviment peatonal de 150 m. lineals. Suposen respectivament 10.880 + 32.798 + 13,98%.
Per a rebre’n la potència d’enllumenat de la 1ª fase i en previsió del corresponent al costat sud a construir per Exinan també ha calgut ampliar el quadre elèctric per a 68 kw. de protecció i maniobra. Puja 8.320 + 13,98%.
Durant els 5 mesos de probable durada de les obres (a partir de la segona quinzena d’octubre fins abans de Setmana santa) caldrà llogar dos semàfors per al tràfic intern. Representen al pressupost 9.400 + 13,98%.

Per tant l’execució material de les modificacions pugen 77.856,93 e. + 13,98%

També per falta de previsió incorporem (7.596 + 1,36%=) 7.699 e.
Però alhora estalviem 46.221 + 8,3%. (sobretot en suprimir el “guarniment” de la nova rotonda que pujava 40.517 e.).

Si encara seguiu arribem al resum de comptes que transcrivim exacte:
Total execució material = 85.453,19 e.
Total execució material amb baixa del 15,455 compensada: 85.453,19 / 0.8455 = 101.068,23 e.
Total execució material restant estalvis: 101.068,23 – 46.221,76 = 54.846,47 e.
Benefici industrial 6% 3.290,78 e.
Despeses generals 13% 7.130,04 e.
Total = 65.183,50 e.
Aplicació de la baixa del 15,45% -10.083,79 e
Total 55.183,50 e.
IVA 16% + 8.829,35 e.
Total pressupostat de contracte 64.012,85 e.

L’increment del projecte reformat correspon al 9,85 del pressupost respecte al projecte aprovat, el qual tenia de pressupost d’execució material 556.716,8 e i el pressupost de contracte és de 768.494 e.”
Si heu sobreviscut al laberint de xifres, aviseu-nos…

Em va plaure de recalcar que la xifra que aprovàvem boi representava cadascuna de les 10 anualitats per a l’urgent camp de gespa artificial.

1/10/07

Memòria: camp de gespa artificial a l’estadi Joan Pijuan

0 comentaris
(Lliurada a cadascun dels regidors de l’equip de govern (el dimarts, 25) i als regidors de l’oposició i a la Junta del Club (el dijous, 27)

Memòria explicativa de la indefugible urgència per instal·lar un camp de gespa artificial a l’estadi Joan Pijuan

1) La solució provisional amb sauló (igualació del terreny + sistema de reg) suposa boi la mateixa quantitat que l’estricta instal·lació de la gespa.
L’operació de moviments de terra d’igualació contra el desnivell existent no cal per a la instal·lació de la gespa artificial ja que el projecte aprofita el desnivell del terreny: dels 80 mil euros per a igualar el camp passem a 24.456 del primer capítol del projecte (enderrocs, moviments de terra, fonaments).

1.1) L’any passat s’hi van abocar tres camionades que van haver de ser retirades. Fer passar un any més amb l’autoengany de cataplasmes amb terres compactacions no farà sinó frustar tots els estaments del Club (junta, jugadors actius) i sobretot desinflar la seva activat i projectes. La temporada passada van aplegar fins a 7 nivells d’equips. Enguany l’estat actual del terreny ha desaconsellat plantejar futbol base a l’actual camp, que hauria de desplaçar-se mentre no disposin del reclamat/somiat de gespa artificial.

2) La instal·lació de gespa possible ha de seguir el model de Roda de Berà, La Pobla de Mafumet o de cinc camps de Lleida: promotor del projecte i de l’operació de préstec el Club, que mitjançant un conveni rep la subvenció exacta dels pressupostos municipals anuals del que ha de tornar cada any d’amortitzacions i interessos.
El conveni estableix: VII (pàg.2) i Pacte 2n, 4t (pàg.3): l’ús preferencial del Club radicalment compatible amb tots els usos socials (escolars, d’organització d’events, de pretemporades d’altres clubs com a promoció turística).
4t Pacte: 3 ( pàg.4): aprovació municipal de la llicència d’obres del projecte; i pel 2 ( pàg.4): informació per part del Club a l’Ajuntament, abans de començar les obres, de l’empresa adjudicatària, del preu concertat, dels terminis d’execució i dates d’inici i acabament.
Evidentment, al mateix Pacte 5è estableix la quantitat exacte de la màxima subvenció nominalista i finalista al Club.

3) Actualment disposem del pressupost de Mondo s.l. redactat per l’arquitecte Carles Galeano que suma 533.070 e.de pressupost base de licitació. Inclou el d’execució material (367.634 e.= 68,9%) + 13% de despeses generals (47.792 e.= 8,9%) + 6% de benefici industrial (22.059 e.= 4,13%) + redacció el projecte i direcció d’obres (22.059 e. = 4,13%) + 16% d’IVA dels 459.543 e. del pressupost d’execució per contrata (73.527 e.).
L’empresa Mondo s.l. fabrica a Zaragoza i la seva gespa artificial és la de més qualitat del mercat perquè fa regitzell de mates de gespa i no de filaments juxtaposats, en té cura els tres primers anys i la garanteix durant una dècada. L’ha instal·lat a Roda i a Cunit.
Per iniciativa pròpia del regidor J.M.Pérez (Ideal) ha obtingut un segon pressupost (model de gespa artificial de La Pobla de Mafumet), que comparat amb el del Club s’observa que costa 25 mil euros més.
El cost total definitiu de la indefugible urgència, a causa del préstec al 4,75% d’interès a deu anys suma 673.122 e. L’operació financera suma doncs el 12,6% del total definitiu. I per tant, l’execució material estricta n’és el 54,6% de la despesa total.

4) Cada anualitat al pressupost municipal per a la subvenció al Club implica doncs 67.312 e. (1% més de la despesa corrent actual i el 6,8 de les transferències de capital al pressupost liquidat de 2006). Durant 10 pressupostos seguits.
A l’argument de la ineludible urgència per a la pròpia dinàmica del Club, hi afegim el de la responsabilitat de l’actual govern i Ple assumint el màxim d’exercicis pressupostaris propis (2008, 2009, 2010,2011). Ajornar-ne l’aprovació del conveni i de la instal·lació del camp de gespa traspassa anualitat a futurs Plens distints de l’actual.

Un cop persuadits que l’hem de pressupostar per al 2008 les obres podrien començar durant la present tardor: pagant-les el Club amb el préstec/subvenció l’hivern de 2008.


Fonxo Blanc / President del Patronat d’Esports