Altafulla amb tota la il·lusió

27/10/08

Ple extraordinari d’ordenances fiscals: AUPA havia marxat i CiU ja s’havia incorporat al Govern.

0 comentaris

Per tant tots els acords van sumar 7 vots. Inclòs per tant el de l’obligat augment (dins el Pla econòmic i financer aprovat el setembre; per a equilibrar ingressos per taxes amb les despeses de serveis que ens factura el Consell Comarcal) del 40% de la taxa de brosses. També, en relació als vots de dictàmens a la Comissió, ERC va passar de l’abstenció al no.
La negativa política a assumir el necessari risc de popularitat que pot representar aquest augment va ser el detonant de la sortida d'AUPA del govern. Recordem-ho: l‘única llista que es va estimbar a les darreres eleccions; la qual tot i donar suport inicial, per a després desdir-se’n com que finalment participà en la moció de censura d’abril va poder recuperar presència / poder al Govern: amb la primera tinença d’alcaldia i les regidories que va triar. Era la principal paradoxa del Nou Govern…
Precisament aquest dijous 23 d’octubre, a la Comissió de Benestar Social, la regidora Eva Martínez presentaria el fruit de la seva gran dedicació: el projecte i les bases d’adjudicació del Centre de Dia geriàtric del pisos assistits de l’Hort de Pau. Però aquesta fita d’acció de govern va quedar en segon pla dins d’AUPA perquè, des de la darrera setmana de setembre, va plantejar una reunió única del seu grup amb l’alcalde del seu govern J.M.Gené; objectant dues situacions d’hisenda (Cadastre / IBI + taxa del brossa) i dues d’urbanisme (hotel i Pla Territorial) segons la lògica perspectiva d’AUPA.
Aquest distanciament dins el govern i amb l’alcaldia s’anà accentuant: al Ple de setembre la regidora d’AUPA, i encara asseguda al segon lloc protocol·lari, esdevingué la veu més contundentment crítica contra el seu propi govern en el debat del Pla econòmic i financer. A la comissió d’Hisenda següent, provoca per tres cops el vot de qualitat de qui la presidia, el nostre regidor de PAU, que així vam poder presentat al Ple les propostes del govern. Ja aquell govern…

Si formulem hipòtesi de causes de fons d’aquest desenllaç proposem:
(a) AUPA encara sobrevalora el seu pes polític real dins d’Altafulla; com ABG, tampoc ha entès governar en coalició, pactant. AUPA encara es creu prou mestressa d’Altafulla perquè la va governar dues legislatures; ABG creiè que manaria el futur d’Altafulla perquè en fou la llista més votada (21%).
(b) Dins AUPA, l’exregidora d’Ensenyament de les dues legislatures manté la capacitat de marcar les pautes de criteris.
(c) De cultura política populista / matriarcal, el “què poden dir” fora … s’imposa al “què cal fer” dins. Tot el que suposa una certa grandesa política sempre els ha estat aliena i l’han combatuda obstinadament (consciència fiscal dels convilatans, confiança amb els agents econòmics, regidories de barri, espais per a l’oposició, assumir el Pla econòmic). Només compensat amb molta dedicació i treball; però mai en equip i “respectant” (paraula reiteradament / equívocament emprada per AUPA) les competències d’altres companys (a Brises del Mar, amb entitats del Patronat de Cultura).
(d) Com va demostrar la publicitat durant la campanya electoral, la candidata d’AUPA a l’alcaldia tenia certes “ínfules de vedette” …, del tot impermeable als raonaments dels companys de govern, amb criteris formats per molts consells tècnics del personal de secretaria, d’intervenció, de tresoreria, d’urbanisme municipal o d’assessorament, del SAM i BASE de la Diputació. El “representar” el suposat espectacular paper de fiscal del govern ha predominat sobre el “representar” els acordspresos per majoria dins el govern.
No cal dubtar que AUPA serà la veu més punyent “fiscalitzadora” del govern, entestada en el populisme…i ancorada en les glòries d’un passat que no tornarà… Tot i que l’argumentació persuasiva ha fracassat per convèncer-la de restar al Nou Govern, seguirem esmerçant-la per donar-li rèplica com a veu més incisiva de la nova oposició.

Per cert, amb l’entrada de Juan Spuch a Benestar i Sanitat, resulta que la meitat del primer govern, presidit per Francesc Farré “el Breu”, formem part del Nou Govern. Quan fèiem propostes per a vertebrar-lo, com ens recordà al sopar de celebració de dilluns passat després del Ple Extraordinari el regidor d’Ideal, postulàvem que Jano Jr. i l’Spuch hi havien d’entrar també (blog del 31-I-08)
Fonxo Blanc Canyelles, exregidor per PSC i UPA, regidor per PAU

Els comptes exactes de la primera fase de l’antiga N-340 i de la llar d’infants de l’Hort de Pau

La primera inversió ha pujat finalment 606.763,8 euros. Dels quals 375.752 (62%) han estat subvencionat pel ministeri de Foment, propietari fins aleshores del vial estatal esdevingut carrer municipal. Per tant l’aportació municipal final ha estat de 231.011,8 e. Desglossant capítols, la pròpia construcció ha representat 509.861 e; les minutes de projecte i direcció íntegre d’obres, per l’empresa del propi arquitecte municipal, fins a un total de 52.017 e. Les actuacions de l’empresa Mixta d’aigües: 34.026,86 e. L’apropiació d’un bocí de terreny de Joan Vives, per ampliar voreres: 8 mil e.
La llar d’infants de l’Hort de Pau ha fet invertir finalment 1 Milió 302 mil 159 euros (sí: 1.302.159 e.); dels quals 892.159 (68,5%) han estat aportats pel nostre Ajuntament i 410 mil per la Generalitat. La pròpia construcció ha elevat la xifra a 1.217.191 e. El projecte i direcció d’obres pel també autor del Palau / pavelló municipal ha costat 29.868 e. i les minutes de l’aperallador municipal 22.461 e. Els equipaments de la cuina han rondat la xifra de l’arquitecte: 29.328 e.

Assistents a la sala de Plens del darrer Extraordinari:

11 fidelíssims d’AUPA; 4 del PSC; 4 d’ABG; 2 d’ERC; 4 membres dels Diables; 1 home fort d’Ideal; un matrimoni i una veïna del carrer de Dalt.

20/10/08

Transcendental comissió d’hisenda, aquest dimarts 14 d’octubre: dictamen d’ordenances fiscals i de pagaments d’inversions pendents

0 comentaris
Comencem per les modificacions de crèdit: el nº10 de l’any suposarà un suplement de crèdit de 81.512,88 e. destinat a tancar el pagament de la primera fase de la rehabilitació de l’antiga N-340 / C. Marquès de Tamarit-Migdia. Tal i com hem establert el Nou Govern, el nodrim donant de baixa quantitats de partides d’altres inversions (dues de 4 mil e. i escaig) i el sobrant de la segona fase (59.262 e).
El primer dels 4 mil (330) prové de la destinada a la zona verda dels Safranars / Pedrera on fou ja executada, i en disfrutem, la il·luminació per valor de 32.419 e.
Podem fixar les inversions fetes per a la rehabilitació de l’eix de l’antiga N-340: primera fase: 532 mil e. + 444.718 de la segona fase = boi 877 mil euros.
Amb el suplement de crèdit afegit als 20.972 e. disponibles de la partida suplementada podem pagar el deute de 66.503, 65 e. al grup Mas de certificació de liquidació d’obres, factura lliurada el 10 d’abril de 2008. I els treballs addicionals de la nostra Empresa Mixta d’Aigües sumant 31.619 e., facturats el 16 de maig de 2007. També els honoraris de direcció d’obres de l’encara arquitecte municipal: 4.363 euros facturats el 10 d’agost d’enguany. Totes aquestes factures demanen l’aprovació del Ple com a reconeixement extrajudicial de crèdits per un total de 102.485,83 e.
També el Ple aprovarà, després del dictamen favorable de la comissió d’hisenda, el suplement de crèdit de 153.013 e. destinat a sumar-se als 33.760,92 e. de la partida per al pagament d’inversions pendents de pagament del Jardí d’Infants a l’empresa Guilinves certificades per l’arquitecte director de l’obra, per un valor total lògicament de 186.773,95 e., en data de 5 de novembre de 2007. Circumstància que en reclama també el reconeixement extrajudicial de crèdit, el 3r de tot l’any vigent.
Sense ser-ne dades exactes definitives, la inversió al Jardí d’Infants de l’Hort de Pau pujà fins al Milió tres-cent mil euros. En restarà només per pagar a Gulinves les factures de a l’entorn de 60 mil e. que encara hem d’acabar de reconèixer-les.

Pagarem factures d’inversions 2007 per un total de 289.259,78 e. (esmenem doncs l’enunciat del blog de 28 /V/08: 300 mil e. … sense consignació). Amb l’abstenció d’ABG.

És un goig tancar pràcticament el pagament de les “macro”inversions heretades del període de govern AUPA-PSC prioritàriament finançades amb els 3 M. d’euros aportats pel soci de l’empresa mixta d’aigües. Per a permetre’n el de la del Jardí d’Infants, el govern actual hem decidit donar de baixa el 47 % de la prevista (140.964,89 e. sobre 300.331,84 e.) per al Centre de dia dels pisos tutelats per a gent gran del costat de la llar d’infants, que serà construït i gestionat per una empresa del sector a qui “externalitzarem” per concurs obert el projecte municipal. La comissió de benestar social de dijous 23 d’octubre ho plantejarà explícitament.
En resum, el Ple extraordinari de dilluns vinent aprovarà suplements de crèdit per valor de 234.525,91 e. i reconeixerà factures d’execucions de 2007 per un total de 289.259,78 e.
Quedarem ben descansadets perquè en disposem del líquid corresponen procedent com ja hem indicat de la macroinjecció de diners per inversió en constituir l’empresa mixta d’aigües. Sobre aquest gran paquet per a tan diverses inversions municipals tenim la impressió, que no creiem haver de rectificar, que quan vam estar al primer govern mai no vam adonar-se’n i per tant considerar d’executar o fer servir per liquidar deutes de les heretades, com encertadament hem fet el Nou Govern de PSC-AUPA-Ideal-PPC-PAU+ Jano Jr.
Tot i així, hem de valorar / agrair la dialèctica constructiva, de seguiment i control de les oposicions envers les accions de govern que, en el cas dels pagaments pendents d’inversions, va desplegar al Ple de setembre passat el regidor d’ERC i d’hisenda del primer govern J.M.Alasà. De debò ens va esperonar a desplegar el final feliç que hem ressenyat, tot debatent-lo a fons a la reunió de govern immediatament després.
A l’hora de dictaminar, ABG i ERC s’han abstingut de les modificacions de crèdits; a la segona, CiU ha votat en contra en oposar-se Juan Spuch a donar de baixa aquella gran quantitat per al Centre de Dia. ABG s’ha abstingut també en els dos reconeixements extrajudicials, que ha votat afirmativament ERC. CiU s’ha abstingut en el de les factures del Jardí d’Infants, al costat d’ABG.


Apliquem el Pla Econòmic a les ordenances per a 2008

Amb alguna excepció: congelem la taxa de guals perquè ens ho permet el preceptiu estudi de costos de la taxa. I homologuem al 5% general d’actualització també dos impostos: l’ICIO i les plusvàlues, en principi congelades. En reclamar-ho l’estudi de costos podem congelar la taxa de guals.
Oferim el resum de l’acta de la comissió d’hisenda referent a les noves tarifes d’impostos i taxes modificats:
ORDENANÇA NÚM. 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA


Quadre de tarifes, incrementant el 5%:

Potència i classe de vehicle ....................................... Quota ajuntament 2009
A) Turismos
De menys de 8 cavalls fiscals..................................................... 19,85
De 8 a 11,99.............................................................................. 53,58
De 12 a 15,99............................................................................ 116,52
De 16 a 19,99.............................................................................152,19
De més de 20 cavalls fiscals.....................................................193,73
B) Autobuses
De meys de 21 places...................................................................134,91
De 21 a 50 places......................................................................192,15
De més de 50 places................................................................ 240,19
C) Camions
De menys de 1000 kg de càrrega útil.......................................68,48
De 1000 a 2999........................................................................134,91
De 2999 a 9999........................................................................192,15
De més de 9999........................................................................240,19
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals....................................................28,61
De 16 a 25..................................................................................47,16
De més de 25............................................................................144,09
E) Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1000 kg de càrrega útil.......................................27,78
De 1000 a 2999........................................................................43,66
De més de 2999........................................................................130,99
F) Altres vehicles
Ciclomotors...........................................................................6,95
Motocicletes fins a 125 cc....................................................6,95
Motocicletes de 125 a 250 cc...............................................11,91
Motocicletes de 250 a 500 cc...............................................24,53
Motocicletes de 500 a 1000 cc.............................................51,44
Motocicletes de més de 1000 cc..........................................104,79

Els Srs. membres de la Comissió les acorden per majoria, amb el vot en contra dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Juan Albert Spuch (CIU) i l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC).ORDENANÇA NÚM. 3


IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Es procedeix a realitzar la següent proposta de modificació de l’articulat, on també augmentem el 5%:

“Article 3r. Base imposable, quota i acreditament.

1.- La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra.

S’entén com a cost real i efectiu el cost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’impost sobre el valor afegit i impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.

2.- La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar la base imposable al tipus de gravamen.

3.- El tipus de gravamen serà el 3,83%. Per a les llicències d’obra menors s’estableix un import mínim de 52,50€ sempre que això no suposi un increment superior a una aplicació del tipus del 4% d’acord amb el punt anterior.

4.- L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.”


“Article 7è.

Fiances d’obres:

A) Obres de nova planta
1.451,07€ fins a 15 metres de façana a via pública
3.627,70€ per més de 15 metres de façana.
362,78€ per obres menors que afectin a la via pública.
Més 108,82€ per cada construcció projectada a partir del 2n habitatge.

Les fiances es retornaran en un termini màxim de 6 mesos.

B) Reformes o ampliacions d’habitatges que siguin considerades com a obres majors = 704,40€.

C) Grues: Responsabilitat Civil 181.543,32€

Es preceptiu incloure un plànol de situació de les grues i l'autorització dels veïns si supera el vol dels seus immobles.

D) Els constructors d'obres entre la documentació exigida per a sol·licitar la llicència hauran de presentar un escrit justificant el lloc previst per a abocar les deixalles d'obres, en defecte de l'anterior escrit, s'ha de presentar còpia del contracte de contenidors subscrits pel contractista.

Les tanques de les obres es determinaran a criteri dels serveis tècnics municipals, tanmateix es determinarà l'ocupació de la via pública per materials i el termini previst d'aquesta.

Entre el 15 de juliol i el 30 d'agost no es permetrà que hi hagi materials de construcció al carrer.”

Els Srs. membres de la Comissió ho acorden per majoria, amb l’abstenció del Sr.Josep Ma Alasà (ERC.

Tercer.- Notificar l’acord a la Intervenció i Tresoreria municipals per al seu coneixement i efectes oportuns.
ORDENANÇA NÚM. 4

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAPer determinar l'import de l'increment real hom aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que correspongui en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat aquest increment. El percentatge serà el que resulti de multiplicar el nombre d'anys pel percentatge anual corresponent, que serà, en augmentar-los al 5%:
a) Pels increments de valors generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 3,47.
b) Per als increments de valors generats en un període de temps de fins a deu anys: 3,15.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,81.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,81.”

Els Srs. membres de la Comissió ho acorden per majoria, amb l’abstenció dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Josep Ma Alasà (ERC).

ORDENANÇA NÚM. 7

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

També actualitzades al 5%:
La tarifa a aplicar per tramitació completa serà la següent:

TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
DOCUMENTS...............................................................Tarifes 2009
Secretaria, Intervenció i/o Tresoreria.......................3,05
Acords de Ple..................................................................7,70
Alcaldia............................................................................9,10
Altes, baixes, alteracions..............................................1,60
Certific. declaracions jurades, autoritzacions...............1,60
Bastanteig de poders.......................................................3,80
Duplicats, títols diversos................................................7,70
Padró Municipal Altes i Baixes.....................................1,60
Certificats empadronament..........................................3,05
Volant empadronament................................................3,05
Altres certificats.............................................................3,05
Epígraf 2n. CÒPIA DE DOCUMENTS O DADES
Fotocòpies A-4 i foli.......................................................0,20
Fotocòpies A-3...............................................................0,30
Fotocòpies A-3 de plànols.............................................0,95
Expedients autentificats (0,35 per foli).....................0,40
Examen d'expedients de l'exercici vigent.................3,80
Examen d'expedients de anterior al vigent..............5,90
Examen d'expedients a partir 3er any......................7,70
Epígraf 3r. DUPLICATS D'INSTÀNCIES I DOCUMENTS, QUE ELS INTERESSATS REBIN COM A JUSTIFICANT DE PRESENTACIO .

Compulses.....................................................................0,80
Epígraf 4r. INSTANCIES I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS.

Expedient declaració de ruïna.....................................196,25
Informes Alcaldia..........................................................4,00
Informes Tècnics, Jurídics i de Secretaria................47,25
Tramitació d'Altes d'Urbana.......................................51,10
Informes Tècnics Secretaria i Altes...........................7,80
Llicència 1ª Ocupació vivendes i locals......................19,85
Informes de la policia...................................................5,70
Altres informes.............................................................21,80
Per documentació addicional de caràcter urbanístic, requerida per la corporació a instàncies dels tècnics municipals, per tal de completar els expedients......10,90
Taxa medicions sonomètriques..................................227,10
Tramitació expedients no previst en cap ordenança o sense taxa prevista....68,15
Tramitació expedients urbanístics no previstos en cap ordenança o sense taxa prevista....300,00
Epígraf 5è. CONCESSIONS, LLICÈNCIES I TÍTOLS.

Cèdules Urbanístiques........................................................39,40
Actes recepció d'obres........................................................39,40
Peritatges.............................................................................39,40
Segell Municipal..................................................................1,60
Plaques de guals..................................................................39,40
Epígraf 6è. DRETS D’EXAMEN

1.- Personal laboral fix o funcionari de carrera


Grup E.................................................................................10,60
Grup C2................................................................................14,10
Grup C1.................................................................................17,60
Grup B...................................................................................21,20
Grup A1 i A2.........................................................................24,70
2.- Personal laboral temporal o funcionari interí.

Grup E....................................................................................7,00
Grup C2.................................................................................7,00
Grup C1.................................................................................10,60
Grup B....................................................................................14,10
Grup A1 i A2.........................................................................14,10

Les còpies o documentació a tramitar que s’hagi de realitzar fora de la Corporació se’ls aplicarà el cost que això impliqui més 7,04€ pel desplaçament.

A les còpies que es facilitin en suport informàtic se’ls aplicarà un cost de 12,60€ c/u.”

Els Srs. membres de la Comissió ho acorden per majoria, amb el vot en contra dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM), Juan Alberto Spuch (CIU) i Josep Ma Alasà (ERC).


5.- Taxa per atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer.


ORDENANÇA NÚM. 8

TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

També amb un increment del 5%, la tarifa a aplicar serà la següent:

Per: a) cada llicència de:

classe A.....188,79€.
classe B.....151,06€
classe C.....151,06€
b) Quota periòdica anual: 76,59€”

Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Juan Alberto Spuch (CIU) i amb l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC ).


ORDENANÇA NÚM. 9

TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUESL’obligació de contribuir neix al moment de formular-se la sol·licitud de la perceptiva llicència, o des que es realitzi o executi qualsevol instal·lació, construcció o obra, encara sense haver-la obtingut.

Es procedeix a realitzar la següent proposta de modificació de l’articulat:


T A R I F E S, actualitzades al 5%:

A) Per cada instal·lació, construcció o obra de nova planta, murs de càrrega, escales, ascensors, façanes i altres elements essencials de construcció s’estableix el tipus de gravamen, que prendrà com a base el cost reals i efectiu de les obres, serà el següent l’1,20 per cent.
B) Per obres que es consideren menors, segons l’art. 10 de la present ordenança, no incloses a l’apartat A), el tipus de gravamen, que prendrà com a base el cost real i efectiu de les obres, serà el següent: l’1,20 per cent.
C) Per llicències sobre parcel·lacions, agrupacions i segregacions la següent quantitat: 0,17€/m2.

La taxa per tramitació d’instruments de planejament d’iniciativa particular no inclou el cost de les publicacions al BOP, DOCG, i Diari, que serà repercutit als promotors

Certificats final d’Obra: 7,88 €.

Per lloguer de placa de llicència d’obres menors: 15,75€
Per lloguer de placa de llicència d’obres majors: 31,50€

Així mateix caldrà que dipositin una fiança única de 15 i 30€ per placa de llicència d’obres menors i per placa de llicència d’obres majors respectivament la qual serà retornada quan el sol·licitant torni la placa.”

“Article 29è. Via pública.

1.- Les construccions, instal·lacions i obres que per a la seva execució requereixin utilització de la via pública o terrenys d’ús públic per al dipòsit de mercaderies, runes, materials de construcció, així com per als que per precepte de l’ordenança sigui obligatòria la col·locació de bastides, tanques, puntals o cavallets, s’exigirà el pagament de la taxa corresponent a aquestos conceptes, liquidant-se conjuntament amb la concessió de la llicència urbanística.

2.- Les escomeses d’aigua, de clavegueram i la de pluvials, seran realitzades per l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla i abonades pel sol·licitant .
La instal·lació de les escomeses sempre s’hauran de realitzar segons les especificacions tècniques que l’empresa tingui en vigència.
Una vegada realitzats els treballs de connexió a les diferents xarxes, l’Empresa haurà de realitzar una inspecció per a verificar la correcta connexió interior dels diferents serveis.”

“Article 31è.

L’execució de les obres queda subjecte a la vigilància, fiscalització i revisió de l’Ajuntament, el qual l’exercirà a través dels seus tècnics i agents. Independentment d’aquesta inspecció, els interessats estaran obligats a sol·licitar la inspecció i comprovació de les obres en les fases o estats determinats per l’ordenança de la construcció.

Així mateix l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla haurà d’emetre obligatòriament informe prèviament a la concessió de la llicència de 1a ocupació.”

Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra del Sr. Juan Alberto Spuch (CIU) i l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC).


ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

TAXA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS I D’OBERTURA D’ESTABLIMENTSLa proposta de modificació afectaria al redactat dels següents articles:

“Article 28è. Tarifa general, també amb pujada del 5%:

1.Quan en aquesta ordenança no es fixin expressament tarifes, bases, regles i quotes especials, tret del que es consigna a l’article 28.1, s’estableix de manera general que les quotes exigibles per drets de llicències d’obertura d’establiments i indústries en edificis d’habitatges o exercici d’aquest manera en general, dins de la Jurisdicció Territorial d’aquest Ajuntament, seran equivalents en la seva quantia al 200 per cent de la quota que correspongui segons l’Impost d’Activitat Econòmiques, a l’activitat desenvolupada al local, establiment o indústria de la qual es tracti.

De tractar-se de quotes nacionals o provincials s’aplicarà la quota prorratejant la part que correspondria a una quota municipal.

2. De no poder ser d’acord amb l’apartat anterior s’aplicarà el següent barem:

Llicències d’obertura amb informe del tècnic: 4,83€/m2
Llicències d’obertura sense informe del tècnic: 3,05€/m2

Serà d’aplicació a la present Ordenança l’epígraf 4t. de l’Ordenança núm. 7 respecte dels informes tècnics i jurídics.

3. En aquelles sol·licituds de llicències acollides al règim d’autorització ambiental que concedeix la Generalitat, segons l’art. 13 i concordants de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, de que han d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin qualsevol de les activitats previstes en l’annex 1 de l’esmentada Llei, i que generin la prestació de serveis per part de l’Ajuntament, dels serveis tècnics i administratius es liquidarà una taxa única irreductible de 217,30€.

4. Es repercutirà en el sol·licitant la taxa exigida pel Consell Comarcal per l’elaboració de l’informe de la ponència comarcal d’avaluació ambiental fixada en els següents imports:

Llicència activitat annex II.2 i que no sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 367,50€
Llicència activitat annex II.2 i que li sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 420,00€
Adequació d’activitat annex II.2 al Decret 50/2005 i que no sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 315,00€.
Adequació d’activitat annex II.2 al Decret 50/2005 i que sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 367,50€
Quan la Ponència consideri que hi ha un canvi substancial de la llicència atorgada: 367,50€
Quan la Ponència consideri que no hi ha un canvi substancial de la llicència atorgada: 367,50€.”

“Article 30è. Exempcions i bonificacions

1.- Estaran exempts, l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertany aquest municipi, així com qualsevol Mancomunitat, Àrea Metropolitana o altra Entitat de la qual hi formi part, per tots els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat i defensa nacional.

2.- Tret dels supòsits establerts en el número anterior, no s’admetrà en matèria de taxes, cap benefici tributari tret del que s’estableix en els apartats 3 i 5 del present article i l’art. 31.

3.- Es bonificarà els subjectes passius que vulguin obrir per primera vegada qualsevol tipus d’activitat al terme municipal per la qual cosa s’hauran de tenir en compte els seus criteris genèrics de capacitat econòmica i es regirà pels punts següents

- L’interessat haurà d’adjuntar amb la sol·licitud i els documents de l’art. 8 de la present ordenança, els justificants en que recolzi la petició i que seran els següents:
- projecte de l’activitat.
- altres documents que requereixi la corporació per determinar la capacitat econòmica (renda, préstec, etc.).

- La bonificació serà la següent en funció dels metres quadrats la qual podrà incrementar-se en 10 punts en funció de la capacitat econòmica:

Els primers 50m2 tindran una bonificació d’un 80% de la quota.
De 51 a 100m2 s’aplicarà una bonificació del 60% de la quota .
De 101 a 150m2 s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota
De 151 a 200m2 s’aplicarà una bonificació del 40% de la quota.
Des de 201 m2 endavant s’aplicarà la quota corresponent.

- Per quota s’entén exclusivament la tarifa de l’art. 28.2 de la present ordenança.

4.- En cap cas s’atorgarà la bonificació establerta en el punt anterior si es sol·licita quan ja s’ha atorgat la llicència d’obertura o en els supòsits de l’art. 26 de la present ordenança o situacions similars.

Així mateix no s’atorgarà la present bonificació als canvis de titularitat ni qualsevol altre no ajustat a l’art. 3.1.a).

5.- Les bonificacions no són acumulables a d’altres.”

Els Srs. membres de la Comissió ho acorden per majoria, amb el vot en contra del Sr. Juan Alberto Spuch (CIU) i amb l’abstenció dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Josep Ma Alasà (ERC).


ORDENANÇA NÚM. 11

TAXA REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

BASES I TARIFES, aplicant l’homogeni 5% d’increment:

Tipologia........................................................Import
Nínxols permanents per 50 anys per a un sol cos....716,79 €
Terrenys per 50 anys per a construir panteons, mausoleus, etc., fins un màxim de 3x3 metres, per cada metre quadrat ....188,59 €
Traspassos de nínxols (exclusa l’herència, art. 14 ordenança).....78,87 €
Pel servei d’enterrament simple..........66,37 €
Pel servei d’enterrament amb làpida..............74,66 €
Pel trasllat dins al mateix cementiri...............132,79 €
Pel servei d’enterrament en un panteó..........137,18 €
Les taxes per un columbari són les mateixes que les dels nínxols.
Article 4t. Altres serveis

S’estableix un cànon per conservació i neteja del Cementiri Municipal. Abans del primer novembre els realitzaran per l’Ajuntament tasques de neteja i reparació, cobrant-se anualment, per aquest concepte les següents taxes:

Per cada nínxol.....12,04 €
Per nínxol doble....25,28 €
Per cada panteó....48,16 €

Els Srs. membres de la Comissió ho acorden per majoria, amb el vot en contra dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Juan Alberto Spuch (CIU) i amb l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC)El President especifica en aquest punt que no només hi ha l’increment de la taxa sinó que a més a més s’introdueix una nova bonificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

RECOLLIDA DOMICILIARIA D’ESCOMBRARIES O RESIDUS SÒLIDS URBANS


“BASES I TARIFES

Article 4t.

Les bases de percepció i tipus de gravamen, quedaran determinats a la següent tarifa, d’augment lineal singularíssim i irrepetible del 40%. Per acabar amb els desequlibris entre despeses del servei i ingressos per taxes: al 2007, de 177.889 e. ( 35%); aquest 2008. previst en 232.679 e. ( 42,32%). Quantitats que ha d’aportar el pressupost municipal d’altres ingressos.

CONCEPTE ............................................ EUROS/ANY

1.- Habitatges

1.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament ( 2.566 unitats / 45,91 de l’import)
( + 35,52 e).......................124,32 e.
1.2.- Casa en filera (1.495 unitats / 29,04% import toal)
( + 38,55 e.)....................134,92 €
1.3.- Habitatge unifamiliar aïllat (308 unitats / 6,43 % del total )
( + 41,32 e.)....................144,63 €
Tarifes mínimes a pobles veïns vigents el 2008: Calafell ( 102,02 e.); Roda de Berà ( 110 e.); La Torre ( 119 e.); La Riera ( 110,7 e.); La Nou ( 118 e.)

2.- Restaurants, Bars, Cafeteries, Granges, Bufets:

Establiments fins a 100 m2 de superfície....................500,37 €
Establiments des de 100 m2 metre/addicional..........2,49 €


3.- Supermercats, comerços alimentaris i indústries de caràcter familiar:

Establiments fins a 100 m2 de superficie..................299,99 €
Establiments des de 100 m2 metre/adicional..........1,68 €


4.- Comerços no alimentaris i d’altres no previstos en cap altre apartat:

Establiments fina a 100 m2 de superficie.................192,67 €
Establiments des de 100 m2 metre/addicional..........0,85 €


5.- Hotels, Fondes, Hostals:

a) de 1 a 25 habitacions....................................765,76 €
b) de 26 a 50.....................................................1.235,32 €
c) de mes de 50...................................................1.351,00 €


6.- Camping

a) Per cada parcel·la d’acampada.....................17,40 €


7.- Grans superfícies comercials de productes alimentaris de mes de 1000m2:

Quota fixa.............................................11.839,90 €
Per cada metre adicional.....................1,93 €


8.- Grans superfícies comercials de productes no alimentaris de mes de 1000m2:

Quota fixa.............................10.673,98 €
Per cada metre adicional.......0,94 €


9. Cinemes, bitlleres i altres locals d'oci

Fins a 100 m2.........................561,75 €
Fins a 500 m2 (€/m2)..........3,75 €
Fins a 1000 m2 (€/m2)............2,81 €
Fins a 1500 m2 (€/m2)............1,88 €
Més de 1501 m2 (€/m2)..........0,94 €
Es bonificarà l’adquisició de compostadors en funció de la seva capacitat per tal d’incentivar el reciclatge de la matèria orgànica:

Compostador de 0 a 500 litres: Es bonificarà el 20% del seu cost.
Compostador de 500 a 1000 litres: Es bonificarà el 25% del seu cost.
Compostador de més de 1000 litres: Es bonificarà el 30% del seu cost.

A la sol·licitud caldrà acompanyar la factura original.

4.- Gaudiran de la següent bonificació les persones majors de 65 anys amb risc econòmic

4.1.- Tipus de bonificació: 50% de la taxa

4.2.- Requisits que hauran de reunir els beneficiaris:

- Persones majors de 65 anys amb uns ingressos que no superin els fixats per les taules del límit de recursos econòmics per a l’any 2009, en règim de pensions no contributives.
- Estar empadronat al municipi per un període mínim de 6 mesos.
- Caldrà informe dels serveis socials de l’Ajuntament relatiu a la situació econòmica i social del sol·licitant.

4.3.- Requisits objectius: La bonificació s’aplicarà per finca i sol·licitant.

4.4.- Documentació:

- Caldrà presentar una sol·licitud per gaudir d’aquesta bonificació en la qual es farà constar que es reuneixen els requisits necessaris i una declaració que ni ell ni el cònjuge o parella té altres propietats. Aquesta sol·licitud caldrà renovar-la anualment i per tant aportar tota la documentació especificada.
- Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o documentació on es demostri fefaentment la situació econòmica del sol·licitant.
- Certificat d’empadronament.

La documentació compulsada quedarà exempta de pagament de les taxes.

4.5.- Aplicació:

Aportada la documentació i informat favorablement pels Serveis Socials es comunicarà a l’Ajuntament el qual aplicarà la corresponent reducció sempre que s’hagi resolt abans de la tramitació del padró a l’òrgan recaptatori.

4.6.- Exclusions

Quedaran excloses les següents persones:

- Les que siguin titulars d’altres propietats que no sigui la vivenda habitual.
- Les que tinguin ingressos per inversions.

4.7.- Pèrdua de la bonificació:

Perdran l’esmentada bonificació les següents persones

- Per frau.
- Quan deixin de reunir els requisits establerts a l’art. 7.2.2”


Els Srs. membres de la Comissió procedeixen en primera votació i el resultat del vot ponderat és el següent:

Vots a favor: Francesc Blanch (PAU) 1
Josep Ma Pérez (IDEAL) 1
Concepción Navarro (PP) 1
Alejandro Francino (no adscrit) 1

Abstencions: Eva Martínez Giol (AUPA) 1
Vots en contra: Francesc Farré (ABG – EPM) 2
Juan Alberto Spuch (CIU) 1
Josep Ma Alasà (ERC) 1

Havent un empat en el vot ponderat es procedeix en segona votació ratificant-se cada un dels membres en el vot emès en primera votació decidint el vot de qualitat del president per la qual cosa els membres ho acorden per majoria.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS PER ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

TARIFES. Augmentades el 5%:

La tarifa que s’ha d’aplicar és la de 68,20 per retirada i transport de cada vehicle.

Per la col·locació d’un parany 30,00€”

Els Srs. membres de la Comissió ho acorden per majoria, amb l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC).


11.- Taxa per la instal·lació de quioscs a la via pública.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS A LA VIA PÚBLICA

TARIFES, també amb + 5%:

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA

TARIFES MERCAT 2009
MERCAT PERMANENT
Ocupació...............Dia.......................Trimestre (o estiu)...................Any

3m...................11,00€.......................94,50€.......................................285,10€
6m...................16,30€.......................190,60€....................................571,70€
9m...................22,60€.......................286,65€....................................859,95€
12m.................29,90€.......................383,15€.....................................1.149,40€
MERCAT D’ARTESANIA
121,80€
En el supòsit que algun dels ocupants tingui una ocupació diferent del trimestre a tot l’any se li aplicarà la tarifa que s’ajusti més en funció de l’ocupació que faci durant més temps.


Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra del Sr. Juan Alberto Spuch (CIU) i amb l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC).Ordenança núm. 17

OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA


L’esmentada exacció municipal es regularà amb la següent, després d’aplicar + 5%:

TARIFA 2009
Llicències per:...............................Categoria de carrers.............................Euro/m2
Taules i cadires......................................1a......................................................30,49 €
.............................................................2a....................................................16,05 €
.........................................................3a.........................................................12,01 €
La tarifa de la 1ª. Categoria de carrers no inclou la taxa establerta anualment pel Ministeri de Medi Ambient que es liquidarà de manera complementaria.

1ª categoria: Botigues de Mar, C/ Pescadors, C/ l’Enviada, Pl. Consolat de Mar, tram final C/ Pins i tram final C/ Pons d’Icart
2ª categoria: resta Barri Marítim fins antiga CN-340
3ª categoria: resta del poble

Els Srs. membres de la Comissió ho acorden per majoria, amb l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC).


Ordenança núm. 18

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

TARIFES, amb +5%:

Ocupació.............................Euros/dia/m2
Llicències per ocupació de terrenys amb camions o vehicles per venda d’entrepans, refrigeris, hamburgueses, etc...........1,10
Llicències per ocupar terrenys amb casetes de tir, joguines, venda de bijuteria i anàlegs.......1,10
Llicències per ocupar terrenys amb cotxes de xoc, cavallets, gronxadors i anàlegs........0,40
Llicència per ocupar terrenys de venda d’articles diversos no inclosos en els apartats anteriors (màxim 3mts.).............1,30
Llicència per ocupar terrenys per circs...........0,50
Altres que no es puguin incloure en els anteriors............56,70€/dia
En cap cas l’import mínim de la taxa serà inferior a 10,50€.

En els supòsits que hi hagi dies d’ocupació sense explotació de la instal·lació, i sempre que es consideri oportú per la temporada de l’any en que succeeixi, les tarifes es reduiran en un 50%. Caldrà un escrit del sol·licitant comprometent-se a no explotar la instal·lació en els dies concrets que s’hagi d’aplicar la reducció.”

Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra del Sr. Juan Alberto Spuch (CIU) i amb l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC).


Ordenança núm. 21

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS, CENTRES ESPORTIUS I RECREATIUS, MAQUINÀRIA I MATERIAL MUNICIPAL

TARIFES, augmentades el 5%:

A) Piscina Municipal:

1. - Autorització d’entrada al recinte i utilització piscina:
2. - Lloguer de parasols i tumbones al solàrium de la piscina:

3. - Menors de 14 anys:

abonament temporada:.........21€
abonament mes:.......................9,45€
entrada diària:......................1,31€

4. - Majors de 14 anys:

abonament temporada:............36,75€
abonament mes:........................15,75€
entrada diària:............................2,10€

5. - Grups (nen/diari) 0,38€

6. - Bonus familiar: 60% de les següents tarifes
(mensual)
Menors 14 anys:.................9,45€
Majors de 14 anys:............15,75€

Els menors de 3 anys quedaran exempts de pagament.

S’entendrà per temporada aquell període de temps durant el qual està oberta la piscina durant l’estiu.

B)Estadi Municipal:

1. - Per la utilització del camp de futbol, sense ús dels vestidors per dues hores: 21€

2. - Per la utilització del camp de futbol, amb ús dels vestidors:
a) Un vestidor: 31,50€ b) Dos vestidors: 52,50€

3. - Per utilització nocturna de les instal·lacions de l’Estadi Municipal per part d’iniciativa privada:

Camp de futbol:...............105€
Pista del CEIP La Portalada:.............84€

C) Casa Municipal “La Violeta”:

Per l’ús del Casal Municipal “La Violeta”, Sala d’Actes, Grups de Teatre, Concerts, etc. d’iniciativa privada: 420€

D) Biblioteca Municipal:

Per l’ús de la Biblioteca “Martí Magriña”, o altre recinte anàleg de titularitat municipal, per demostracions comercials, promocions d’articles diversos, i altres activitats d’interès privat: 105€

E) Maquinària, Material i Personal Municipal:

Amb caràcter extraordinari, prèvia petició de l’interessat, es podran realitzar serveis en personal i maquinària municipal:

Maquinària:

1..Tractor Municipal:..............44,57€/dia
2.Remolc Municipal.................15,96€/dia
3.Bobcat Municipal:...................36,07€/dia
4.Vehicles:................................19,22€/dia

Operaris

1..Oficial primera:............25,00€/hora.
2.Oficial segona:..............22,00€/hora.
3.Ajudant:........................20,00€/hora.

Policia

1. Sots-inspector o sergent.........25,00€/hora
2. Caporal o Cap de Torn.............22,00€/hora
3. Agent............................20,00€/hora

L’hora tindrà variació en funció de l’horari en que s’hagin de realitzar els treballs d’acord amb el conveni vigent:

laborable diürn:.........Hora + 75%
laborable nocturn:.......Hora + 100%
festiu diürn:.............Hora + 100%
festiu nocturn:........Hora + 125%

Materials:

Empostissat:.....94,50€/dia

Fontaneria i construcció: Segons preus de factura i ports.

Despeses d’Instal·lació:

- Per cada escomesa a habitatge o local: segons retribució operaris i preus materials.
- Serà abonat pel sol·licitant el cost total de la portella d’aigua segons el preu de mercat de la casa subministradora, mes els ports.

F) Per l’abocament de deixalles d’obra als contenidors municipals: 52,50€ per llicència.

G) Per les plaques de numeració de policia dels immobles:

Placa........7,35€./placa.

H) Ús de la Sala de Plens per actes d’iniciativa de privada 210€

I) Ús del poliesportiu:

Ús........................Subjecte....................Sense vestidors.......1 vestidor........2 vestidors
Ús pista sencera..Entitats esportives...10,00€.............15,00€...................25,00€
.......................Altres...................100,00€...............150,00€...............250,00€
Ús mig pista.....Entitats esportives.....5,00€.........7,50€............12,50€
......................Altres....................50,00€..................75,00€............125,00€
Condicions:

- La pista poliesportiva només podrà utilitzar-se per a realitzar activitats esportives. Qualsevol altre ús no adequat per a la pista serà denegat, per la qual cosa qui estigui interessat haurà de justificar quin ús vol donar.
- Les tarifes són per hora.
- Els grups hauran de ser d’un mínim de 10 i un màxim de 15 persones.
- Caldrà dur roba i calçat adequat.
- Caldrà dipositar una fiança de ****€”

La taxa per a ús de pista per les entitats esportives del poble potser serà retirada ja que de fet no serà facturada i pagada sinó descomptada, com a subvenció, de l’import final a rebre per cada entitat subvencionada del Patronat d’esports.

La Sra. Eva Martínez s’absenta quan són les 20,05 hores.

Els Srs. membres de la Comissió procedeixen en primera votació i el resultat del vot ponderat és el següent:

Vots a favor: Francesc Blanch (PAU) 1
Josep Ma Pérez (IDEAL) 1
Concepción Navarro (PP) 1

Abstencions: Josep Ma Alasà (ERC) 1
Vots en contra: Francesc Farré (ABG – EPM) 2
Juan Alberto Spuch (CIU) 1

Havent un empat en el vot ponderat es procedeix en segona votació ratificant-se cada un dels membres en el vot emès en primera votació decidint el vot de qualitat del president per la qual cosa els membres acorden per majoria


Ordenança núm. 22

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES


Quota tributària, amb + 5%:
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d’aplicar la tarifa pels metres quadrats d’ocupació.

Finques amb reculada 0,50€/m2/dia
Finques sense reculada ....0,30€/m2/dia

En tot cas l’import mínim diari no serà inferior a 4,50€.

Per a contenidors l’import diari serà de 5,50€/dia pel contenidor petit i 11,00€ pel gran.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE TRANSPORT ESCOLAR

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

Per cada nen que utilitzi el servei 63,00€
Per la devolució d’un rebut 0,70€.”

Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra del Sr. Francesc Farré (ABG – EPM) i l’abstenció dels Srs. Juan Alberto Spuch (CIU) i Josep Ma Alasà (ERC).
Cal fer avinent que aportem 17.881 e. municipals per al servei de transport. Les taxes en representen el 27,27 del cost.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE TRANSPORT ADAPTAT

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent, en aplicar + 5%:

Per cada usuari del servei habitual:...91,66€
Per cada usuari del servei habitual amb dificultats o impossibilitat de mobilitat:...134,48€
Per cada usuari del servei no habitual:...136,87€
Per cada usuari del servei no habitual amb dificultats o impossibilitat de mobilitat:...166,62€
Per la devolució d’un rebut:.......0,70€.

Podrà ser usuari del transport de bus qualsevol persona amb prioritat pels següents col·lectius:

1r.- Persones majors de 60 anys i discapacitats físics.
2n.- Estudiants.

El servei de bus estarà supeditat a les necessitats que s’hagin de prestar pel transport adaptat, tasca principal que es durà a terme.

b) Taxa:

Abonament 10 viatges:...6,30€
1 viatge:...........1,05€

Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra del Sr. Francesc Farré (ABG – EPM) i l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC).

Com a servei social, hi aportem al cost del transport 17.210 e. (76%).


ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE JARDÍ D’INFÀNCIA


A cadascun dels conceptes apliquem l’augment homogeni del 5%:

3.2.1 TARIFA Matricula. Drets de matriculació.

Drets de Matrícula..131,25€

3.2.2 TARIFA 2. Quota mensual.

Horari bàsic...98.98€/mes
Horari de 12h a 15h...64,11€/mes
Per hora o fracció en horari extensiu...21,37€/mes

3.2.3 TARIFA 3. Despeses de cobrament.

Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual: 0,70€

3.2.4 TARIFA 4. Menjador

Abonats.....4,20€/dia
No abonats......4,73€/dia
Berenar.........0,63€/dia

3.2.5 TARIFA 5. Servei esporàdic (menjador no inclòs)

Horari 12 a 15......7,31€/dia
Per hora o fracció en horari extensiu esporàdic.....10,12€/hora o fracció.

Per aquells alumnes subjectes a aquesta tarifa se’ls cobrarà la tarifa de menjador de no abonat, és a dir, 4,37€./dia.

Tindrà una bonificació del 30% sobre tarifa 3.2.1 de matrícula i sobre la quota mensual de la Tarifa 3.2.2 d’horari bàsic l’alumne que ja tingui un germà matriculat en el curs actual.

Per la devolució bancària d’un rebut de quota no mensual: 0,70€

4.1.1 Matricula. Drets de matriculació. En el moment d'efectuar-se la matriculació. Una vegada formalitzada la matricula i realitzat l’ingrés, en el cas de renúncia per part dels pares o tutors, abans de l’inici del curs, es retornarà el 50% de la taxa sempre que no sigui per causa imputable a l’administració.

La Sra. Eva Martínez vol fer constar que considera que la tarifa de establerta per hora o fracció en horari extensiu caldria congelar-lo i per això s’abstindrà.

Els Srs. membres de la Comissió procedeixen en primera votació i el resultat del vot ponderat és el següent:

Vots a favor: Francesc Blanch (PAU) 1
Josep Ma Pérez (IDEAL) 1
Concepción Navarro (PP) 1

Abstencions: Eva Martínez Giol (AUPA) 1
Josep Ma Alasà (ERC) 1
Vots en contra: Francesc Farré (ABG – EPM) 2
Juan Alberto Spuch (CIU) 1

Havent un empat en el vot ponderat es procedeix en segona votació ratificant-se cada un dels membres en el vot emès en primera votació decidint el vot de qualitat del president per la qual cosa els membres acorden per majoria.

Cal fer avinent que l’equilibri amb despeses de funcionament del curs 2007-08 ( personal: 395.138 e. + 41.025, 6 de servei de càtering) procedeix de 208.617,13 de taxes ( 47,8%) + 156.600 e. de subvenció de la Generalitat ( 35,8%) + (16,4%) 71.328 e. d’aportació municipal. Que de fet sumen 108.111 e. ja que també paguem amortitzacions ( 15.583,78 e. de préstec i 21.200 e. d’edifici = 36.783 e.).ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26

ORDENANÇA REGULADORA DE LA DE L’ESCOLA DE MÚSICA

3.2 Les Tarifes d'aquesta taxa seran les següents, aplicant + 5%:

3.2.1 TARIFA 1. Matrícula. Drets de matriculació.

- Llenguatge Musical + instrument:
Sensibilització A...25,87 €
Sensibilització B...25,87 €
Iniciació.......25,87 €
Preliminar.....29,24 €
Primer......29,24 €
Segon.....29,24 €
Tercer ......33,18 €
Quart......33,18 €
Adults......33,18 €
Només cant coral......20,14 €
Només timbals o gralles....20,14 €
Només instruments.........32,06 €

3.2.2 TARIFA 2.

3.2.2.1 Quota mensual
- Llenguatge Musical:

................................Servei normal.......................Servei reduït
Sensibilització A ........23,04 €........................15,75 €
Sensibilització B.........27,55 €.........................16,87 €
Iniciació....................32,61 €.....................19,12 €
Preliminar.................37,12 €......................21,94 €
Primer....................39,37 €......................23,05 €
Segon...................40,49 €......................24,18 €
Tercer ..................41,61 €.........................24,75 €
Quart .................50,05 €..........................30,37 €
Adults...................37,12 €.........................21,94 €
Cant coral............15,75 €
Timbals o gralles.....15,75 €
Curs de preparació a la prova.........54,55 €..........30,93 €
d'accés als ensenyaments musicals de grau mitjàInstruments: Piano, guitarra, clarinet, bateria, flauta travessera, saxofon, violoncel i violí

Sensibilització A ............25,22 €

Iniciació..............27,52 €

Preliminar ...........29,81 €

Primer .................31,53 €

Segon ...............33,25 €

Tercer ..............35,54 €

Tercer horari ampliat (piano)..........59,62 €

Quart..............61,34 €
Instruments. Instrument sol: sense llenguatge musical


Instrument sol (1/2h).........43,00 €

Instrument sol (3/4h) ........63,64 €

Instrument sol (1 h) ..........81,98 €

Instrument sol (1/4h) de més ......20,64 €

Instrument sol (1/2h) de més ...41,28 €

3.2.2.2 Bonificació.

Tindrà una bonificació del 30% sobre la quota mensual de la Tàrifa-2 i la matrícula l'alumne o alumnes que ja tinguin un germà o al pare matriculat en el curs actual. Únicament gaudiran d’aquesta bonificació el 2n germà i ulteriors.

Si aquest es donés de baixa, l'esmentada bonificació es perdria..

3.2.3 TARIFA 3. Despeses de cobrament.

Per la devolució bancària d'un rebut de quota mensual: 0,70€.”

Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Juan Alberto Spuch (CIU) i l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC),

L’estudi econòmic de l’Escola de Música, a punt de ser reconeguda oficialment i per tant subvencionada, al curs passat estableix per al curs passat una aportació municipal de 57.338 e. + 42.074 e. de taxes per equilibrar el cost de professorat de 99.412 e.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’ESCOLA D’ADULTS

3.2 Les Tarifes d'aquesta taxa seran les següents, després del +5%:


3.2.1. Català

Català
Curs............Import

Alfabetització......23,15€
Català inicial........23,15€
Català A................69,46€
Català B...............86,00€
Català C..............103,64€

3.2.2. Informàtica

Informàtica
Curs.............Import (30 hores)
Nivell I..........47,25€
Nivell II........63,00€
Nivell III.......78,75€

3.2.3. Altres cursos

Altres cursos
Curs...........Import
30 hores.....47,25€
80 hores.......136,50h

3.2.4. Idiomes

Altres cursos
Curs.........Import
80 hores.....100,00€


Els Srs. membres de la Comissió acorden per majoria, amb el vot en contra dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Juan Alberto Spuch (CIU) i l’abstenció del Sr. Josep Ma Alasà (ERC),

L’estudi econòmic preceptiu del curs passat ens diu que pels 20.357,81 e. de despeses de personal van recpatar 5.867 e. en taxes; així que hi aportem 14.490,8 e. (71,2%).24.- Impost sobre béns immobles.

El President exposa tot seguit la proposta que fa l’equip de govern pel que fa a bonificacions fent la següent proposta:

Aplicar la bonificació prevista a l’art. 74.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d eles hisendes locals exclusivament a la zona coneguda com a poblado.
Aquesta bonificació, en el redactat de la Llei, diu:

“2. Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio.
Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres períodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que la aplicación de otra bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación a que se refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior.
Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta bonificación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, resultante de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de clase del inmueble o de un cambio de aprovechamiento determinado por la modificación del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación se considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de gravamen de dicho año al valor base determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de esta Ley.
Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los casos de establecimiento, modificación o supresión de aquella como consecuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal.”

El secretari adverteix als membres de la comissió de l’aplicació d’una bonificació les conseqüències econòmiques de la qual es desconeixen perquè no s’ha fet el corresponent estudi. D’altra banda, continua, la seva aplicabilitat a només un sector del poble pot ser objecte d’impugnació per il·legalitat ja que l’article es refereix a una aplicació genèrica de la bonificació. Finalment s’esmenta el fet que aquesta bonificació si s’arribés a aplicar només tindria vigència un any i que per l’exercici 2010 els contribuents que se n’haguessin beneficiat podrien notar un increment de la quota molt considerable.

El Sr. Francesc Farré no acaba d’estar d’acord ja que el seu grup el que volia proposar fins el 2011 seria congelar el valor cadastral ja que considera que en una bonificació els diners es deixen d’ingressar.

El Secretari li respon que això l’Ajuntament no ho pot fer perquè aquests valors venen donats per la Gerència Territorial del Cadastre, és a dir que l’Ajuntament no té competència. La Llei d’hisendes locals estableix qui determina els valors cadastrals anualment i l’Ajuntament només pot incidir en l’import final mitjançant les bonificacions i el tipus de gravàmen. Per tant intentar aplicar una congelació del valor cadastral seria nul.

Els membres de la comissió es donen per assabentats dels advertiments legals.

El Sr. Spuch diu que no és gens correcte aplicar una bonificació en una zona i amb caràcter discriminatori respecte a la resta.

El Secretari diu als membres de la comissió que farà els tràmits oportuns perquè BASE (òrgan que gestiona i recapta l’impost) faci l’estudi oportú, però caldrà determinar quin tipus de bonificació i quins carrers quedaran afectats.

Els membres de la comissió acorden per majoria, i amb el vot en contra del Sr. Juan Alberto Spuch (CIU), i l’abstenció dels Srs. Francesc Farré (ABG – EPM) i Josep Ma Alasà (ERC), proposar al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la incorporació prevista a l’art. 74.2 del RDL 2/2004 a l’art. 5.5 de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles quedant redactat de la següent manera:

“5.5.- S’aplicarà el coeficient de bonificació de ** als immobles situats en els carrers que es relacionen a continuació, amb clau R24 d’acord amb el POUM, d’acord amb l’establert a l’art. 74.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Excepcionalment, i malgrat el que diu l’apartat següent, aquesta bonificació només s’aplicarà per a l’exercici 2009 i tan sols serà compatible amb la bonificació establerta a l’apartat 4t d’aquest article.

Carrers afectats: Plaça Major i Ocells
Carrers: Oreneta, Verderol, Rossinyol, Abellarola, Lluer, Pinsà i Cadernera

5.6.- No podrà ser reconeguda la comptabilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, indicarà quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud s’aplicarà la bonificació més beneficiosa pel subjecte passiu.”

Com cal suposar, mantenim la bonificació del 20% de l’import de l’IBI a tota família nombrosa.
13/10/08

Ple de setembre: Aupa vota en contra del Pla Econòmic i Financer 2009-2011; al costat de l’oposició tripartida (ABG,CiU i ERC).

0 comentaris
Ple de setembre: Aupa vota en contra del Pla Econòmic i Financer 2009-2011; al costat de l’oposició tripartida (ABG,CiU i ERC).

El contingut del Pla, exposat detalladament amb data 11 / 8 / 08 en aquest bloc, van tenir només una esmena final en el procés de discussió previ al Ple: al 3r apartat de plantilla de personal, on ens congelem les retribucions per dedicació de l’equip de govern i on l’oposició renuncia a cobrar per presència a Patronats.
Dissortadament i sorprenent AUPA, per veu i vot de la seva regidora, primera tinent d’alcalde de l’equip de govern, s’oposà a la proposta del propi govern en l’acord més transcendental de la Hisenda municipal en democràcia. Ells ja ho explicaran.
En la darrera reunió de govern de dimarts passat 7 d’octubre va manifestar avenir-se a l’ineludible increment de la taxa de brosses; que per a igualar despeses de servei i d’amortització d’equipaments a pagar al CCT, estimades per al 2009, hem de xifrar en el 40%. Tal i com conté el Pla aprovat per la majoria absoluta del Ple (PSC, Ideal, PPC, PAU i Jano Francino) a l’esmentat Ple de setembre.
En cas de nous acords de la majoria del govern (que pels criteris del Pacte del Nou Govern signat abans de la moció de censura per PSC, AUPA, Ideal, PPC i PAU obliga a tots els seus components en la votació del Ple) els quals siguin impossibles d’assumir per AUPA, llavors abandonarien definitivament el Nou Govern.
Maldarem perquè no succeeixi!


Els comptes de Cultura i Festes presentats al Patronat de Cultura de finals de setembre

A) Pel que fa a la FM petita de l’Onze de setembre, el gerent de Cultura Manel Ciércoles (PSC) presentà la següent comptabilitat:
Cartells i programes 1.183 e.
Sopar popular al Comunidor: despeses per valor de 3.028 e. ( 1.600, de la fideuà; 880, de l’entremès; 543, de vi i olives; 242 pels gelats, etc) contra 3.200 e. fruit de la venda dels 320 tiquets als qui hi vam participar.
El bloc dels espectacles contractats a Cultour Music pujà fins als 9.112 e. ( 6.960, per a l’orquestra Girasol; 812, per a la discoteca infantil; 789, el trio del sopar; 551, la festa de l’escuma que l’any vinent canviarem d’escenari ) i el grup de Toni Brunet, de música dels 60’s, 800 e.
La logística per al Comunidor sumà per al sopar 630 e. per al lloguer de les taules i cadires + 526 e. de plats i gots. El grup electrogen 814 e + 428 els Poli Klyn / w.c. En total, 2.398 e. El servei del sopar i el de bar de cada espectacle estigué a cura del grup de Diables (25 tiquets d’organització), nous estadants de la pallissa del Comunidor.
L’organització d’Altafulla Balla a la plaça Martí Royo s’hi acostà amb 2.230 e.
El conjunt d’actes a l’ermita van sumar precisament just 2.258 e (800, per a la Cobla; 750, per als Castellers que van estrenar-hi el pilar de 5 i el dos de 6 descarregats, amb 258 e per al servei preventiu de la Creu Roja; 450 per a la Coral Nous Rebrots cantaire de la missa).
El restaurat dinar per a la Gent Gran a la Llar de Jubilats pujà 900 e.; en la resposta d’aprovació consten les signatures de la regidora de Benestar Social i del de Festes (que l’any passat, de ressaca postelectortal, el vaig denegar…).
L’organització de la Pujada de Baltasar Rabassa, fins a l’ermita des del pont de Mar, representà 350 e. de coques comprades a Perafort i 482,5 e. de trofeus.
La Festa de les Cultures, igualà en 1.190 e. la venda (als comensals) amb el pagament (als mostradors) de tiquets. L’espectacle de percussió de Mancabah pujà 812 e.
Les Festes de foc i estrèpits, totalment a cura dels Diables, van representar 350 e. per als coets d’esclat de la Festa i ( 1.700 e. + 311e. d’ambulància preventiva) per al magnífic Correfoc de comiat de festa.
Per tant, comptabilitzem 24.146 e. de la partida de Festes + 3.469 de la de Cultura. Havent ingressat per menjars 4.396 e. (El servei de bar de la Revetlla de sant Joan, a cura dels llavors encara coordinador de Festes, portà uns ingressos de 800 e.).

B) Al capítol de Festes d’estiu, hem destinat als veïns i convilatans de Brises del Mar 3.000 e. per al seu sopar de Festa Major de barri i uns 700 e. per a activitats i trofeus. L’animació infantil a la festa del concurs de Pesca pujà 551 e. i el ball d’agost a Consulat de Mar, 1.914 e.
Els Diables han ofert 3 correfocs ( a 1.700 e. + 258 de Creu Roja) i un cercavila (900 e.).
Les dues sessions de cinema a la fresca van representar una despesa total de 1.650 e.
La publicitat bilingüe proveïda per Nou Silva 969 e. de despesa.

C) Els actes culturals d’estiu van començar amb l’aplec de sardanes al Comunidor que va valdre 1.550 e + 900 e. en cobles i 84,6 e. d’SGAE.
Del dissortat i frustrant dissabte 12 de juliol de dues tempestes seguides, prou que n’hem hagut d’acceptar la totalitat de despeses: 4.500 e. per als Castellers de Vilafranca + 2.500e. per als Xiquets de TGN + 750 per a la colla amfitriona + 415 e. pel servei doblat d’ambulàncies. També, el 2 mil e. per a l’organització dels actes d’Ali Supay al parc de Voramar, també suspesos per culpa dels aiguats inclements.
Les multitudinàries havaneres a la platja del Fortí van sortir per 4.678 e. (2.800 en grups) + 242 e. d’SGAE.
El juliol, a la nova seu del Cercle Artístic, vam encetar l’Escola de Plàstica. Vam ingressar 285 e. El cursets van suposar una despesa de 635 e. Vam comprar per a la pinacoteca municipal el cartell obra del coordinador de l’experiència Salvador Antón, per 340 e.
El plat cultural fort de cada estiu el componen el Festival de Veus i el Cicle de concerts, que enguany hem reduït en un acte cadascun.
Si els desglossem, vet ací aquestes dades:

Entrades invitacions ingressos entrades despeses: instruments catxés
The Scholars Barroque Ensemble: 100 80 (40) 1.268 e. 353 9.950 e.
Mireia Pintó & V.Bronevetzky 82 48 1.185 e. 3.845 e.
The Magnets 300 61 4.268 e. hotel: 842 + so:1.682 5.670 e.
528
Total Festival de Veus 482 189 (40) 6.721 e. (29,4%) de 22.870 e.

Claudi Arimany & I Musici 207 92 (47) 2.889 e. 7.035,3 e.
Beethoven Klavier Quartet 129 27 1.883 e. 580 e. 4.060 e.
Apertus i G-Moreno 72 4 1.041 e. 5.411 e.

Total Cicle de Concerts 408 123 5.813 e. (34%) de 17.086 e.
Totals: 12.534 e. 39.956 e.

Mecenatges: 7.940 e. Nou Silva: 2.481
Diputació: 11.000 e. Diaris: 1.615
Generalitat: (25.000) demanat Go! 789
Poly Klyn 582
Admó. 300
Hores extres 2.300 e.

Peces de S.Mühle 48 43 840 e. (44,7%) de 580 e. + 1.300 e.

Ingressos: 21.314 e. + 11.000 e.+ (25.000) Despeses:49.903