Altafulla amb tota la il·lusió

9/6/09

El Ple aprova la restauració de l’amplada del c/ de la Nou oest

0 comentaris
El Ple aprova la restauració de l’amplada del c) de la Nou oest. Mitjançant un conveni, l’únic propietari de solar no edificat encara aportarà un seguit de millores públiques

El nou POUM establia una amplada, a la part central del carrer, de fins a 8 m. Amb la modificació parcial la tornem a ajustar a l’existent de 6,13 m., eliminant el possible caixal entre els nº3 ( sense edificar però amb voluntat de construir-hi per la propietat que signarà el conveni ) i el nº; alhora consolida aquest bell xalet, que restaria amb més dimensions per la mida massa “uniforme” introduïda pel POUM.
La restauració de l’amplada preexistent amplia la superfície del solar en 49,4 m2 ( el 7,9%) per la qual cosa valorant a 500 e cada m2 vet ací que la decisió política del ple suposa al propietari una expectativa d’augment de valoració del terreny per valor de 24.700 e.
En donar-se aquest nova situació de benefici privat cal una compensació pública fixada per conveni. Compensació que s’incardina en el procés de construcció del centre d’entitats i que estableix que Promocions Alta-2000 SL pagarà al seu càrrec:
a) el soterrament de la línia aèria a tot el camí de la Nou, segons projecte de FECSA, de 120 m. lineals.
b) portar a peu de parcel·la una escomesa amb una potència de 43 kw, destinada al futur equipament del centre entitats.
Valorats sumant un total de 25.647 e. Igualant-ne el guany privat previsible.
c) connexió soterrada amb l’enllumenat del Parc del Comunidor i la rasa necessària per a l’ampliació per Aigües d’Altafulla de la canalització existent.
d) continuació de l’enllumenat públic amb un mínim de dos bàculs clàssics.
Al projecte constructiu del solar de c) de la Nou 3 també figuren com a millores d’ús públics:
e) rampa d’accés al pins del Senyor
f) ampliació en 22,39 m2 de la superfície de cessió per a parcs i jardins.

A l’hora del debat i votació es va abstenir ERC, que pot votar a favor en el següent tràmit. Van votar en contra ABG (assolint que la seva versió fos assumida íntegrament pel diari El Punt) i AUPA.